Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

          


 

 


 

 
 

​Vraag 18 - Constateersystemen >> Update en wat een belangrijke!!!!!
 

Van: Afdeling 1 Zeeland '96 <afdeling1zeeland96@gmail.com>
Datum: 13 april 2019 om 20:44:37 CEST
Aan: xx

Onderwerp: Afdeling Zeeland houdt u “Op de hoogte”

Beste ….
Bijgaand ontvangt u namens Afdeling 1 Zeeland '96 de nieuwsbrief over het pilot-project GPS2021
- Vernieuwingsplan. Heel veel leesplezier toegewenst!

Automatisering
Iedereen weet dat je gedrag niet kunt automatiseren, maar je kunt automatisering wel een deel van de werkzaamheden laten verrichten en controles die handmatig veel tijd, aandacht en energie kosten de automatisering het werk laten doen. Gaandeweg dit seizoen zullen we stap voor stap zaken testen en uitrollen, die dan al in de praktijk getest zijn. Dit gaat een aantal zaken eenvoudiger maken. Het doel is een centrale database te maken waarin alle duiven zijn opgenomen en waarin zichtbaar is van wie welke duif is en of deze op de juiste tenaamstelling staat, een doffer of duivin is, op de hoklijst staat en geënt is en wat de verloopdatum is van de enting. De speldiscipline, evt welke team, de kampioenschappen, wel/niet invlieg is de volgende stap. Uiteindelijk moet het de handmatige controles van de hoklijsten op de bestanden allemaal vervangen. Het blijft uiteraard de liefhebber die de handelingen moet initiëren en is daarvoor verantwoordelijk. Het zorgt voor een ontlasting van verenigingsfunctionarissen en van de liefhebber zelf natuurlijk. Slim gebruik maken van wat automatisering in zich heeft.

Inzet van de vrijwilligers
Wat mede van belang is dat wij een organisatie zijn die draait op vrijwilligers. Vrijwilligers moeten elkaar helpen om de zaken soepel te laten verlopen en elkaar op de verantwoordelijkheden te wijzen en met name dingen gezamenlijk doen. Zeker niet denken; laat een ander dat maar opknappen, hoe beperkt jouw mogelijkheden ook zijn. Je kunt altijd een steentje bijdragen. Waar het soms fysiek lastiger is bepaalde taken op zich te nemen, zullen deze mensen vaak wel in staat zijn om zaken te organiseren die met papieren of de computer of afstemming te maken hebben.

Start in Zeeland
Ondertussen heeft iedereen wel meegekregen dat er een Pilot in Zeeland is gestart die gedurende de zomer van 2018 via verkennende gesprekken en door een goede samenwerking tot besluitvorming hebben geleid in maart 2019.  Op dit moment is de pilot, o.a. in de cloud werken (noodzakelijk om moderne technieken als bijvoorbeeld live melden te gebruiken) en bijbehorende uitrol in volle gang.

DC de Nishoek
Met goede voorbereidingen heeft het eerste NIC/ZLU centrum de Nishoek een grote stap gemaakt en zal in de komende weken vervolgstappen maken, waarna de andere inkorfcentra gaan volgen. Deze Pilot is bedoeld om in Zeeland te laten zien, en verder te laten ontwikkelen, wat de duivensport nodig heeft en wat nu al tot de mogelijkheden behoort. Hoe automatisering het werk kan doen en middels efficiënt organiseren en instappen van partners middels samenwerking de moderne duivensportbeleving in 2019 gestalte gaat krijgen. We hebben het dan concreet over live inkorven, live melden, live aankomsten registreren, live lossen. Uiteindelijk is het mogelijk om een vlucht real time, live te volgen, ook voor de rest van Nederland. Zo kan iedereen zien wat de mogelijkheden zijn.

Ontwikkelingen samen met de partners
De komende jaren zal de inrichting van GPS2021 gestalte krijgen en ondertussen zullen wij ons al op 2029 gaan richten! Wij zijn content met de partners die deze Pilot mogelijk maken omdat zij in alle vormen en mogelijkheden partnership laten zien. Ook voor de rest van duivensport minnend Nederland zullen zij investeren in de toekomst waarbij de liefhebber centraal staat en het doel is om technologie te introduceren en de betaalbaarheid van de sport te gaan realiseren. Zoals al genoemd wordt deze Pilot mogelijk gemaakt met de partners, maar sluiten natuurlijk niemand uit om dezelfde stappen te maken. We hebben wel partners nodig die partnerschap tonen. In deze fase zijn de partners  op het gebied van de automatisering intern Bricon, Benzing en Compuclub . Op gebied van Transport is dat de vervoerder Bauwens. Ook een aantal andere partners worden binnenkort zichtbaar wanneer het eerste GPS2021 Duivensportbelevingscentrum gerealiseerd gaat worden. En met de Zeeuwse werkgroepen wordt het GPS2021 abonnementsmodel ontwikkeld ten behoeve van de Nederlandse uitrol.

Kijken naar de toekomst
Geluiden die wij echter nu links en rechts voorbij horen komen getuigen niet van partnerschap. Dat is niet goed voor de duivensport in Nederland en niet voor de liefhebbers. Wij hebben het dan over geruchten dat het bijvoorbeeld een kostbare zaak gaat worden. De bovenstaande punten uitrollen in de Pilot is juist bedoeld in het duivensportveld en het spel om in de praktijk te laten zien hoe het kan en hoe het kan werken. Dit is los van de partijen die nu meedoen, maar wordt nu mogelijk gemaakt door deze partners. Wij zijn sinds ons aantreden steeds in gesprek geweest met de industrie. Wij hebben in 2017 hun kijk gevraagd op het gebied van ontwikkeling van de duivensport in zijn algemeenheid en technologie zoals ECS en rekenen in het bijzonder. De partners met wie wij nu de Pilot realiseren hebben zelf door ontwikkelt en hebben met ons gekeken naar mogelijkheden en hun visie en aansluiting op het GPS2021 traject. Niet denken in belemmeringen en beperkingen, maar handelen in kansen en mogelijkheden.

Ontwikkelingen in de duivensport voor de komende jaren

Start pilot met volgende generatie kloksystemen bij DC de Nishoek in Kruiningen

De firma Bricon heeft de liefhebbers van de vereniging Nishoek inmiddels allemaal voorzien van een bèta versie van de nieuwe generatie kloksystemen en ook de te gebruiken inkorfsystemen in het centrum zijn hiervoor geplaatst. Partner Compuclub gaat zorgen voor een applicatie waarbij de inkorfsystemen kunnen communiceren met de centrale database van het NPO waardoor een sluitend systeem ontstaat voor controle op o.a. tenaamstelling, entplicht en vermelding op de hoklijst van de aangeboden duiven. Dit alles heeft wel flink wat inspanning gevraagd van zowel de vrijwilligers in de vereniging alsook op de hokken van de aangesloten liefhebbers. Afgelopen weekend was de vuurdoop voor de nieuwe systemen op de Zeeuwse trainingsvlucht vanuit Quievrain, dit was een groot succes!

Aan het woord de voorzitter van de Nishoek, tevens stuurgroep lid GPS2021

Vraag: Kunt u iets vertellen over de uitrol in de Nishoek?

Binnen het GPS2021 project steken we als Nishoek onze nek uit, daar waar we willens en wetens deelnemen als proeftuin binnen het GPS2021 project. Dit levert een bevoorrechte positie op waarin willen belangrijker is dan kunnen.
Op zaterdag 23-03, 2 dagen nadat de afd. ledenvergadering het basisdocument “Een dijk van een duivensport” vaststelde werden in de Nishoek de systemen van Bricon uitgerold.

De coaches gingen terug naar de hokken met nieuwe antennes en een hoofd vol informatie. Nog 2 weken resteerden er tot de eerste trainingsvlucht, antennes op de hokken moesten worden vervangen, klokken moesten worden geregistreerd, gelabeld, gevuld met de geschoonde koppeltabellen etc.

Maandag 1 april was alles technisch afgerond en gingen ook de klokken mee naar huis.

De rest van de week werd gebruikt om op de hokken alles in orde te maken, waarbij de timmerman en de boekhouder schouder aan schouder gingen, geweldig.

Spannend, 6 april de eerste grote test, de trainingsvlucht Quievrain. Om een lang verhaal kort te maken, een aantal kleine zaken waren het die boven water kwamen, inherent aan de uitrol van een dusdanig project, klaar voor de volgende stap dus.

In de Nishoek volgen we de lijn van PDCA ( plan-do-check-act ) wat feitelijk betekent: Iedere stap die we zetten, doen we met een geborgd risico, daarna stabiliseren en werkinstructie aanpassen alvorens de volgende stap te nemen.

Op 10 april zaten we samen met ons voor de duivensport betrekkelijk jonge ICT team (zie foto boven), bespraken we de issues van de test, brachten we verbeteringen aan en keken we vooruit naar de inkorving van Niergnies waar we immers de volgende stap zouden maken door in te korven met de zogenaamde “slimme antenne” (zie foto links)

Vraag: Klinkt allemaal nogal technisch, ook in de Nishoek zitten er betrekkelijk wat oudere liefhebbers, wat is daarmee de ervaring?

Laat ik zeggen, de sleutelwoorden in ons project zijn “samen” en “helpen”, niemand hoeft angst te hebben, samen komen we er altijd uit. En dan de praktijk: Tijdens de inkorving Niergnies komt een twintiger naar me toe en zegt “wat een operatie hé ....”, even later sta ik bij onze inkorver die de duiven over de “slimme antenne” haalt en probeer ik wat uit te leggen. Deze man van inmiddels 80+ kijkt me aan en zegt, wijzend op het display van de antenne “trocht tiet ok, ziek ok nogus wat” , voor de niet-Russen onder ons “het raakte eens een keer tijd ook, kan ik zelf tijdens het inkorven ook nog eens wat zien”. Als antwoord op de gestelde vraag denk ik meer dan genoeg

Vraag: Op de social media wordt er van dit project ook nogal wat gevonden, uw mening?

Social media is irrelevant, valt wat mij betreft buiten de scope van dit project, aangezien de groep waarop gedoeld wordt mijns inziens niets toevoegt aan de maatschappij in zijn algemeenheid en aan de duivensport in het bijzonder.

Vraag: Hoe is als stuurgroep lid uw reactie op de landelijk gedeelde brief van Unikon?

Deze brief heeft mij uiteraard ook bereikt, weliswaar niet langs een formele weg, dus normaal gezien zou ik daar niet op dienen te reageren. Vanwege het feit dat de brief een drievoudig compliment verdient, wil ik voor deze keer een uitzondering maken.

1.            Zakelijk gezien is de frustratie begrijpelijk, in dat licht bezien bevat de brief naast enkele bedenkelijke persoonlijke meningen geen bewoording waar je in 2019 van achterover slaat

2.            Daar waar mijn persoon wordt geciteerd is de tekst conform het gesprek

3.            Niemand had beter kunnen verwoorden en aan kunnen geven dat we op de goede weg zitten

Vraag: Wat zijn de volgende stappen binnen de Nishoek?

M.b.t. de verdere technische uitrol van Bricon binnen de vereniging hebben we het dan over uitdiepen gebruik “slimme antenne” , uitfaseren huidige Bricon klok en activeren van de Internet klok die 7 x 24 online zal zijn en aangesloten op de eerder genoemde centrale database

Een andere stap die genomen moet worden is de realisatie van het 1e GPS2021 centrum, door de activiteiten van de laatste maand in het dossier van de klokken uitrol is dit dossier wat op de achtergrond geraakt

First things first zeggen we hier dan in Zeeland, eerst nu bij ons dus de volle focus op het nieuwe centrum, daarna weer verder met de techniek

Vraag: Wordt de kennis die jullie in deze proeftuin opdoen geborgd? Hoe ziet u dit in het licht van een verdere uitrol?

Uiteraard borgen we e.e.a. zoals gezegd in werkinstructies en wat mij betreft zullen we samen met het projectbureau hier verder een punt van aandacht van maken en denken we aan centrale helpdesk / hulpteam e.e.a. in combinatie met b.v. een informatiebijeenkomst

Vraag: Tot slot, tijd voor een slotopmerking?

Binnen de duivensport waren we door de kritische massa gezakt en dan resteert enkel nog rigoureuze en onverschrokken aanpak

Binnen de mantelovereenkomst NPO, Afdeling en Nishoek en in combinatie met de gekende partners ( redactie: zie ook Spoor der Kampioenen ) blijkt dat we door schouder aan schouder te staan het tij kunnen keren

Deze aanpak levert een geweldige ervaring en geeft een positieve boost, zaken die een jaar geleden nog als futuristisch en onmogelijk werden beschouwd, gaan dit jaar reeds plaats vinden. 

Tot slot: Hulde aan de mensen van mijn vereniging, daar waar mogelijk storm werd verwacht was rust

Doorontwikkeling in 2019

Door het blijven ontwikkelen van de soft- en hardware wordt er steeds specifieker gewerkt naar een model waarin aan alle vereisten kan worden voldaan. Pas als alle partijen tevreden zijn over het behaalde niveau, kan er worden nagedacht over een uitbreiding van deze pilot naar een volgend inkorfcentrum. Zeker gezien de impact van de werkzaamheden zal dit in deze beginfase slechts een enkel volgend centrum betreffen, het spelplezier van de liefhebbers moet zo min mogelijk aangetast worden bij de overgang naar een ander kloksysteem.

Zeeuwse inkorfcentra die ook bereid zijn om deze stap te gaan zetten willen we dan ook van harte uitnodigen om zich aan te melden bij de afdelingssecretaris. Op deze wijze kunnen we een grote stap gaan zetten voor de toekomst van de duivensport. Enthousiasme van de aangesloten liefhebbers is het belangrijkste in deze fase van het proces, de technische kant van het verhaal wordt volledig ondersteunt door de deelnemende leveranciers.

Benzing binnenkort van start

Naast Bricon heeft ook Benzing de stap gezet om kloksystemen voor de toekomst te ontwikkelen. In het Zeeuwse zijn er genoeg inkorfcentra die al ruime ervaring hebben met deze leverancier en ook daar willen we graag de Zeeuwse inkorfcentra uitnodigen voor deelname aan deze pilot.

 Q. waarom moeten we naar een nieuw kloksysteem, de oude klokken werken toch nog prima?

A. De oude kloksystemen werken inderdaad nog prima binnen de gemaakte afspraken in 2016. Alleen zijn deze kloksystemen gebaseerd op de techniek van 20 tot 30 jaar geleden en kunnen niet meer voldoen aan de eisen die de moderne mens aan zijn elektronica stelt. Je belt toch ook niet meer met een telefoon van 20 jaar oud ?

Q. Waarin verschilt het nieuwe kloksysteem van de oude kloksystemen?

A. De nieuwe kloksystemen staan in directe verbinding met een server via een ingebouwde mobiele internet verbinding. Via deze server en de daaraan gekoppelde bestanden kunnen de gegevens automatisch verwerkt worden zodat er veel minder werk gedaan moet worden door de vrijwilligers.

Q. Waarom is het noodzakelijk dat er een continu contact is met de server?

A. Door deze verbinding wordt er continu gecontroleerd of het systeem nog optimaal functioneert. Mocht er een storing optreden, dan kan er op afstand worden gekeken wat het probleem is en voor een oplossing worden gezorgd. Tevens wordt daardoor manipulatie aan het systeem uitgesloten, dit wordt namelijk direct geregistreerd. Voor de gebruiker 24/7 continu inzicht in ( onder andere)  het duivenbestand, automatische updates indien nodig. In de verenigingen zal het papierwerk veel  minder worden omdat er meer geautomatiseerd wordt waardoor de werkdruk in de verenigingen aanmerkelijk zal afnemen. Een opsteker voor de vele vrijwilligers waar onze sport van afhankelijk is !

Q. Ben ik verplicht om nu al over te schakelen op een nieuw systeem?

A. In de pilot binnen Zeeland gaan we met elkaar gedurende 2019 over naar de nieuwe systemen en hun automatische omgeving. Dit uitgangspunt staat reeds geformuleerd in het Basisdocument zoals dat is vastgesteld op 21 maart j.l. en daarmee wordt dus nu al geprofiteerd van de mogelijkheden die eigenlijk pas gepland stonden voor 2021.

Q. Is het noodzakelijk om een internetverbinding te hebben bij de nieuwe systemen zoals nu bij een aantal systemen gebruikelijk is voor bv. het melden?

A. Nee, de nieuwe systemen werken met een mobiele internet verbinding en hebben geen internetverbinding nodig bij de liefhebber thuis.

Q. Mijn vereniging heeft geen internetverbinding, kunnen we ook gebruik maken van de nieuwe kloksystemen?

A. Bij het aansluiten van de systemen in de vereniging moet er een stabiele internetverbinding zijn tussen de inkorfantenne, verenigingscomputer en de centrale database van het NPO. Een kabel- of ADSL-verbinding is daarbij het beste, maar het is ook mogelijk met een goede (4G of 5G) mobiele verbinding (een zogenaamde hotspot verbinding).

Q. Kan mijn vereniging nu al overschakelen op de nieuwe kloksystemen?

A. De firma Bricon is de eerste leverancier die zijn systeem in de praktijk gaat testen. Vooralsnog is dit alleen bij DC de Nishoek in het kader van de Zeeuwse GPS-pilot, zodra dit echter in de komende weken volledig operationeel is en naar wens verloopt, is het aan de andere Zeeuwse verenigingen om deel te nemen. Het functioneren van de Zeeuwse verenigingen zal een basismodel gaan vormen voor een landelijke invoering. In de tussentijd zal het NPO tezamen met de leveranciers gaan werken aan de specificaties voor de ECS vanaf 2021.

Q. Wat zijn de kosten voor de vereniging en de liefhebbers als er wordt overgeschakeld op de nieuwe systemen?

A. Momenteel zit alles nog in de eerste fase van de pilot, alle kosten worden dus nog gedragen door de leveranciers die hun toekomstig systeem nu testen en verder ontwikkelen. De pilot die door de leveranciers met het NPO en de afdeling Zeeland wordt uitgerold dient als basis voor verdere ontwikkelingen in de Nederlandse duivensport. De systemen bij de vereniging en de liefhebber blijven vooralsnog eigendom van de leverancier, mogelijk dat in een later stadium de klokken beschikbaar komen binnen een vorm van een NPO-abonnement, denk aan de GSM abonnementen zoals nu geheel gebruikelijk is.

Q. Zijn er naast Bricon nog andere leveranciers die willen gaan testen in de Zeeuwse GPS-pilot?

A. Ook Benzing is binnen de Zeeuwse pilot bezig met de ontwikkeling van een vergelijkbaar systeem, deze zullen in de loop van 2019 ook klaar zijn om te gaan testen in de praktijk.

Abonnement i.p.v. grote uitgaveposten

NPO en partners

Het NPO is momenteel met een aantal partners in gesprek om de regelmatig terugkerende kosten om te zetten naar een maandelijks bedrag voor de liefhebber. Zaken als lidmaatschap, ringen, updates van kloksystemen, duivensoftware en nog veel meer zaken die nu regelmatig een flinke uitgave vormen voor de liefhebber worden daarmee een stuk overzichtelijker en dragelijker. Welke zaken hier nog meer in onder gebracht moeten en kunnen worden is onderdeel van de Zeeuwse pilot en zal mede door de werkgroepen worden besproken en voorgesteld. Met name de oudere liefhebber zal daardoor minder druk voelen omdat er geen noodzaak is om een grote investering te doen voor meerdere jaren. 

Update 9

Hallo liefhebbers,

Ik heb de laatste maanden de perikelen gevolgd omtrent onze mooie sport. Het lijkt net of deze willens en wetens kapot word gemaakt.
Waar de NPO mee bezig is weet ik niet maar zeker de helft van alle liefhebbers weten niet waar ze aan toe zijn.
Een ding staat vast: de NPO zit in zwaar financieel weer.
Rechtszaken, automatisering wat tonnen kost. De laatste NPO vergadering werd er zomaar
€ 100.000,00 beschikbaar gesteld voor automatisering. En de leden maar betalen.
De NPO was in het verleden een zeer gezonde financiële duivenbond. Een eigen pand aan de Maliebaan in Utrecht.
Werd verkocht voor een zeer goede prijs en wij kregen een leuk kantoor terug in Veenendaal.
Daar kreeg het bestuur grootheidswaanzin door deze locatie te verkopen en duur te gaan huren op Papendaal in Arnhem. Met welk nut eigenlijk? En waarom zijn de leden niet geraadpleegd? Tenslotte is het wel het geld wat door de leden is opgebracht.
En nu weer met GPS 2021. Wederom grootheidswaanzin van de zijde van het bestuur. Alle liefhebbers aan de Benzing Bricon en een duur maandabonnement. Waar haalt het NPO bestuur deze klinkklare onzin vandaan? Niemand weet het en de voorzitter is niet thuis.
Als je leest wat de doelstelling is van GPS 2021, dan ga je huilen. Met GPS2021 willen ze meer mensen aan zich binden voor de duivensport. De voorzitter heeft zelf gezegd dat het beter is voor de leden en dat het ledental zal stijgen.
Als de voorzitter goed luistert, dan weet hij ook dat het ledental zal halveren. En dat dan het einde van de duivensport in zicht is.
Het word hoog tijd dat we serieus gaan nadenken om naast de NPO een compleet nieuwe bond op te richten waar de liefhebber wel centraal staat en waar geen achterkamertjes politiek word bedreven. Zoals het nu gaat, gaat het niet langer. Het is tijd dat de liefhebber zich laat horen en zijn stem laat gelden.
Uit uw ongenoegen over de gang van zaken bij het bestuur van de NPO. Laat het bestuur weten dat u het niet eens bent met het GPS2021.
Of toch met zijn allen nadenken over een nieuwe duivensportbond? Het is 5 voor 12 voor onze mooie sport.
Reacties, suggesties zijn welkom, mail ze.
Vr gr J. VerwoerdtUpdate 10

Hans, ik wil graag reageren op onderstaande. “De NPO wil namelijk een kloksysteem gaan invoeren waarbij alle gegevens direct naar een database worden verstuurd, en ook dat je de duiven middels GPS op je laptop/computer kunt volgen op de reis terug naar huis.”
Is dit wel leuk? Willen de liefhebbers dit wel? Haal je dan de totale spanning niet weg, van het thuiskomen van de duiven?
En, na een Pilot, komt er toch altijd nog een evaluatie. Dan is er toch altijd nog ruimte om niet akkoord te gaan met de veranderingen.
En, is een bondsbestuur door hun leden af te zetten, wegens wanprestatie naar hun leden? Want alles bij elkaar is de gehele start niet helemaal correct gegaan. Een schrijven met voorstellen en een uitleg c.q. consequentie naar elk lid van de bond is niet gebeurd. Meer ouderen dan men denkt, is digibeet oftewel: geen computer tablet of moderne telefoon met alles er op en aan.
Dus de digitale enquête ( het verzamelen van voorstellen ) is naar mijn mening niet representatief voor de duivensport. Niet iedereen is volgens mij bereikt.
Zo als het nu gaat is het zeker niet transparant. En: zit er iemand in het bondsbestuur die er van uitgaat dat men dit wel even door de strot duwt?
Terwijl zo’n bestuur er voor moet zorgen dat er nieuwe leden aangetrokken worden. Zo kan alleen de kapitaal krachtige duivensport emigrant intreden.
En het was juist de bedoeling om de mega hokken tegen te gaan.
Of ik moet het absoluut niet begrepen hebben.
Met vr sportgroet,
Aad

Update 11

Ik lees hier dat je stabiele 4G-verbinding moet hebben. Nu woon ik op de Nederland-Belgische grens waar ik meer via België bel dan met mijn eigen provider. Voorzie dan ook grote problemen.
Pieter Metzelaar

Update 12

Hallo Hans,

Ik heb met belangstelling het stuk gelezen over de GPS 2021 in de Nishoek te Zeeland. Het bevestigd mijn vermoeden dat de duivensport na 2021 in rap tempo zal afnemen.
Het wordt elk lid namelijk verplicht om een abonnement af te sluiten waardoor de kosten enorm zullen oplopen. Het seizoen telt 7 maanden en je betaalt er 12.
Ook een centrale database is zeer fraude gevoelig omdat ieder lid bij de gegevens kan. Je hebt geen vrijheid in keuze meer. Je wordt voor het blok gezet om deel te nemen.
In mijn woonplaats zullen meer dan 60% van de liefhebbers stoppen als ze verplicht worden gesteld een abonnement te nemen. Velen hebben een nieuw kloksysteem aangeschaft voor de komende decennia. De vraag rijst ook waarom alleen Bricon en Benzing mogen participeren in GPS 2021. Is Unikon, Tipes en Tauris niet goed genoeg? Dit zijn zeer betrouwbare kloksystemen.
Ik blijf erbij dat de NPO de plank volledig mis slaat door de liefhebbers
a. te verplichten een nieuw elektronisch systeem aan te schaffen en
b. er geen keuze mogelijkheid wordt gegeven of je wel of niet mee wilt doen.
Zo zijn er nog veel meer nadelen te vinden die GPS2021 met zich mee gaat brengen. Het zal een grote tegenslag worden als blijkt dat het niet gaat werken. Je hebt toch de liefhebbers nodig om dit mogelijk te maken.
Ik zelf zal er in elk geval geen medewerking aan verlenen zolang je geen vrije keus hebt. En ik roep heel postduiven Nederland op om niet mee te werken aan deze graai cultuur. Het is weggegooid geld wat je beter kunt besteden.
Ik blijf bij mijn standpunt dat het tijd wordt een tegenhanger van de NPO op te richten zodat een liefhebber de keus kan maken om te kiezen tussen de duivensport of de graaicultuur die NPO heet met als doel de duivensport de nek om te draaien.
Vr gr J. Verwoerdt

Update 13

Dag Hans,

Zelf zit ik niet in afdeling Zeeland. Woon aan de andere kant van Nederland, dus wat dat aan gaat is de pilot van Zeeland voor mij (nog) een ver van mijn bed show.
Eigenlijk heb ik ook geen trek om mij in deze materie te verdiepen. Wil gewoon lekker met mijn duifjes bezig zijn voor het net gestarte vliegseizoen. Maar bij het lezen van het stukje over constateersystemen deel 2 was ik nogal onthutst over het geschrevene. Zowel qua inhoud als toonzetting. Is dit alles alleen afkomstig van de voorzitter van de Nishoek? Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het verlies in het contact met de realiteit deze bestuurder(s?) parten speelt. Het geplaatste interview is een hele reeks met vragen en antwoorden. De vragen aan de voorzitter zijn op zich oké. De antwoorden zijn nogal eens ontwijkend (bv. over de kosten), denigrerend (over een groep die geen enkele positieve bijdrage aan de maatschappij levert) en ingepakt in bestuurstaal. Taal die niet verhelderend is bedoeld, lijkt het. Taal van managers die de binding met de werkvloer (lees liefhebbers) schijnen te hebben verloren.
Zelf erger ik mij aan uitspraken als "dit is de doodsteek voor de duivensport" e.d. Die zal ik dan ook maar niet bezigen inzake deze pilot. Maar de lijn die uitgezet is gaat ook niet de redding worden. Mensen gaan geen duiven houden vanwege leuke digitale snuisterijen. Het elektronisch kloksysteem is een prima uitvinding van enkele decennia geleden. Maar ik heb nog nooit iemand met de duivensport zien starten omdat hij de manier van het vastleggen van de aankomsttijden zo boeiend vindt.
Ik lees dat de achteruitgang in het aantal leden vraagt om drastische en rigoureuze maatregelen. (En ook dat het aangestuurd wordt door het NPO.) Ik zou over die noodzaak wat minder stellig in zijn. En zeker in de voorgestelde oplossingen. Geef liefhebbers meer vrijheid in het tempo waarin ze mee willen in de vaart der volkeren. Hou de mensen er ook bij die daar niets mee hebben. M.a.w. de nu gebruikte kloksystemen moeten gewoon gebruikt kunnen blijven, met op zijn tijd een update. Maar ook de gummiring hoeft niet verbannen te worden. Laat mensen daar vrij in. De teruggang in leden zal daarmee vertraagd worden. Wees realistisch: meer zit er niet in. En dan nog blijft het een mooie hobby.
Vriendelijke groet,
Herman

Reactie:

Pittige en duidelijke reacties, meningen, suggesties in deze laatste updates. Ik kan me voorstellen dat zo gereageerd wordt. Echter: mogen we dan niet meer uitgaan van de oprechtheid van bestuurders, gekozen door de leden, dat zij met volle overtuiging en inzet kiezen voor het beste voor hun leden? Blijkbaar niet. Van de andere kant: hoe moeilijk is het de afgelopen jaren gebleken een goede bestuursploeg aan de aftrap te krijgen? De NPO heeft al heel wat crisis gekend, met vallen en opstaan werden er toch weer mensen gevonden het schip vlot te trekken. Mensen die elk hun mening hebben, de kans krijgen die in de praktijk te brengen en daar ook heel veel voor doen.

Vraag is alleen of die eigen mening strookt met de praktijk, de meningen van de liefhebbers in de lande. Uiteindelijk beslist de meerderheid van de kiesmannen (of hebben ze inmiddels een andere naam) wat er gaat gebeuren. En je zou toch mogen verwachten dat de kiesmannen staan voor een betere duivensport voor hun achterban? Een duivensport die wel met zijn tijd mee gaat, waar mogelijk wordt aangepast en waar toch vooral ook op de ‘kleintjes’ word gelet. Waar boven alles gekeken wordt naar de realiteit van de dag: een snel achteruit hollende duivensport. Dat dit nu juist als argument wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de invoering van een systeem als GPS2021, als redder van de duivensport? Kan het me niet voorstellen, zeker als ik de inhoud van de vele reacties zie die nu voorbij komen.

Een nieuwe bond oprichten? Kan me voorstellen dat dat ook bij velen opkomt, maar daar komt toch heel wat bij kijken. Dat is niet 1-2-3 geregeld en dan: wie wil die kar gaan trekken, zeker als je weet dat er met pijn en moeite enkele jaren geleden een nieuwe NPO-bestuursploeg bij elkaar werd gekregen. En dat is dan nog maar het begin want als je al zo ver komt, dan gaat het pas echt beginnen. Kijk maar eens wat er binnen een organisatie allemaal moet worden opgetuigd. Dat is niet niks.

Update 14

Hallo Hans,

In een al wat ouder artikel over de introductie van GPS2021 kwam ik onderstaande vraag en antwoord tegen, waar is het mis gegaan?
Is het nodig om in 2021 een nieuwe klok aan te schaffen?
In de plannen is het niet het doel de liefhebbers nog meer op kosten te jagen. Om de plannen op een goede wijze ten uitvoer te brengen zijn gesprekken met de klokleveranciers nodig om hun bijdrage in de oplossing te kunnen leveren en wat hun ontwikkel en verbeterplannen zijn.Technisch is al heel veel meer mogelijk dan nu in de klokken zit maar wordt nog niet gebruikt.
Nu geen reden om u zorgen te maken over een aankoop in 2021. Zodra duidelijk is wat mogelijkheden en kosten worden gaan wij in gesprek met alle belanghebbenden.
Sportgroet Jan v.H.


Update 15

Goede avond Hans,
Mijn vraag is: als ik start met de duivensport in 2020 welk systeem moet ik dan aanschaffen om in de toekomst niet weer op hoge kosten te komen.
Heb nu een Unikon systeem gekocht maar begrijp hier dat dat in 2021 weggegooid geld is. En dat er dan een systeem gehuurd moet worden. Ik wilde starten met niet meer dan 12 duiven maar als het dan zo duur gemaakt wordt, houd ik de duiven maar voor gezelschap.
Een beginnend Melker


Update 16

Ik hoop dat het niet gaat lukken wat jullie van plan zijn om door te gaan drukken met dat nieuwe klokken gedoe. Voor mij totaal overbodig en ik denk voor velen.
Karel Eeftink Veldhoven


Update 17

Goedemorgen Hans,
Wat ik me echt afvraag: wat vinden de kampioenen er nu van als in 2020 zoveel duivenhouders er mee stoppen en zij geen tegenstand hebben? Te weinig duiven in concours. Nergens mee kunnen doen zoals Pipa Ranking, Olympiade, Wie heeft ze Beter.
Vraag me dat echt af. Zie je dan duiven staan van 1 prijs van 350 duiven.
Denk echt dat het NPO een andere weg moet inslaan en niet denken van ‘o dat willen we en die duiven melker volgt wel’.
De olympiade hoeven we dan ook niet te houden, staan geen Nederlandse duiven want die halen de eisen niet.
gr jan

Update 18

Onze NPO is als een dief in de nacht bezig om nieuw systeem op te zetten voor de duivensport. Als men normaal had gecommuniceerd, dan was dit niet als een bom ingeslagen. Nu krijgen we de indruk dat dit alles door onze strot wordt geduwd. Gezien het bestand van onze leden voor wat betreft leeftijd, lijkt mij dit volkomen misplaatst. Men had de weg van geleidelijkheid moeten volgen. Ikzelf ben 79 jaar en zal beslist indien het zo door gaat, de stofjas opbergen.
Misschien en ik denk terug aan de goede oude tijd, zou men kunnen overdenken om toch maar weer een Wilde Bond op te richten, om op de huidige voet verder te kunnen gaan zodat we voor de toekomst op een wat rustige manier kunnen gaan vernieuwen hetgeen voor de jongere onder ons als normaal is. Stilstaan is achteruitgaan maar hollen naar de toekomst gaat nu zeker niet dat opleveren wat onze huidige NPO nastreeft. Dus even op de plaats rust in Zeeland gewoon doorgaan maar de termijn wat langer uitstellen.
Jan Rutten Budel

Update 19

Hallo,
Mij lijkt het beter om 100% opening van zaken te geven. Eerst overleggen dan kijken wat de uitkomst is. Waar kan men de meeste (tijd) winst halen:
Niet meer uitprinten via het ECS maar via pc. Scheelt volgens mij 70%. Dit kan ieder systeem volgens mij inbouwen. Kleine verenigingen via de geleidelijkheid fuseren. Het zogenaamde nieuwe systeem is volgens mij het speeltje van enkele bestuurders.
Gr.
Joop

Update 20

Belgische toestanden:Mvg Ben

Update 21

Beste Hans,

Hierbij nog wat aandachtspunten.

Onderwerp: kloksysteem

Naast de verplichte deelname die de NPO wil m.b.t. het kloksysteem en de kosten (die de pan uit kunnen reizen) zijn er nog andere belangrijke aandachtspunten die mee spelen en die toch onder de aandacht van de liefhebbers moet worden gebracht alvorens wij willen overgaan tot zo’n systeem:
Verplichte winkelnering. Volgens ons recht en Europees recht kan niemand je verplichten om hieraan onder worpen te worden. Zie de recentelijke uitspraken van het Europees Hof en ons eigen Burgerlijk Wetboek.
Eigendomsrecht. Als het lid deelneemt aan dit verplichte kloksysteem, beschikt de NPO dan over alle data en kan zij er mee doen wat ze wil? Deze data bevat niet alleen de persoonlijke gegevens van de liefhebber te denken valt aan naam, adres, hoeveel duiven iemand meedoet, of hij draait op zondag of zaterdag, coördinaten, het zelf africhten van de duiven, maar ook de gegevens die binnen komen via de GPS ring van de duif m.b.t. de wedvlucht. In de toekomst zou het mogelijk zijn dat via de ring ook medische gegevens worden verstrekt m.b.t gezondheid, medicijn gebruik etc. Ook bestaat er digitale intelligentie op basis van telemetrische gegevens, d.w.z. als liefhebbers de site benaderen is het mogelijk om op de achtergrond zonder dat de liefhebber zich hiervan bewust is alle gegevens worden opgeslagen, te denken valt aan: waar kijkt hij naar, welke plaatsen, weerberichten etc. Is het wenselijk dat de NPO over deze gegevens beschikt en deze voor eigen commerciële doeleinden mag verhandelen, zodat de liefhebber ongewenst benaderd wordt door commerciële bedrijven?
Opslaan in de Cloud. Hoe worden deze gegevens beveiligd, zodat manipulatie en hacken tijdens de vlucht en van de uitslag niet mogelijk wordt.
Onder welke verwerkingsovereenkomst wordt er in de Cloud gewerkt. De Europese of vallen we onder het Patriot Act. In Europa is voor het maken van inbreuk op de privacy door de overheid, een wettelijke grondslag nodig. Het maakt in beginsel niet uit of Cloud gegevens in Amerika of ergens anders in de wereld zijn opgeslagen. Als een Nederlandse Cloud aanbieder structureel zaken doet in de Verenigde Staten, dan geeft Amerikaanse wet- en regelgeving al de mogelijkheid voor autoriteiten om gegevens op te vragen vanuit Nederland. Wanneer er een ‘redelijke verwachting bestaat dat de opgevraagde gegevens relevant zullen zijn voor een lopend strafrechtelijk onderzoek’, mogen inlichtingen worden gevraagd. Zo is terrorisme strafbaar maar ook fiscale delicten. De bewuste Cloud leverancier en de betrokkene worden hiervan niet op de hoogte gebracht.
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hoe lang worden gegevens bewaard, wanneer worden ze vernietigd en kunnen deze ook vernietigd worden in de back-up als men werkt via de Cloud oplossing? Kan op grond van de AVG-gegevens worden geanonimiseerd en vernietigd worden als de liefhebber hierom vraagt c.q. eist?
Is het mogelijk dat gegevens bij beëindiging van het contract van de leverancier gemigreerd kunnen worden naar een andere contractant c.q. leverancier van het kloksysteem? (z.g. exit strategie)
Met vriendelijke groet,
Gerry Maurits-Jansen


Update 22

Goedemiddag Hr. Bodelier,
Wat een geluk dat ik niets meer te maken heb met dit gehele achterlijke gedoe in nog mijn mooie duivensport. Voor mij komt het over net als het oeverloze en hersenloze gezwam van de regering die ook niet weet waar ze mee bezig zijn door de ouderen te laten stikken.
Ik beleef de duivensport op een veel rustiger manier. Ik heb niets meer met constateersystemen te maken. Niets meer met stress over roofvogels te late lossingen etc. Gewoon een stelletje goede dieren en daar eenhokraces (jonge duiven) mee te spelen. Africhtingen en vluchten op je beeldscherm te volgen evenals de veilingen.
Ik heb in feite niets meer met dat gespuis in Papendal te maken wel moet ik lid zijn van een club. Simpel een aanrader AIRSPORT een contributie van hoppelaa euro 25,00.
Ringen via hen bestellen alles kop tijd aangeleverd verder geen gezeur.
Idee om op deze manier de NPO de rug toe te sturen. O ja, ik laat mijn kweekduiven wel af en toe rondvliegen zonder verliezen.
Groet
Alexander
Meer reacties altijd welkom, mail ze aan: hans@bodelierpigeons.nl 
Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.