Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

       
   


 

 


 

 

       

 

 

 

 

 


Vraag 16 – Constateersystemen / GPS 2021


Met een vraag van Coby medio april werd dit onderwerp hier voor het eerst aangekaart.
Die vraag (ingekort) luidde: “Wie kan mij in Jip en Janneke taal precies vertellen wat er aan de hand is in duivenland.
Ik hoor dat er elektronische systemen moeten verdwijnen o.a. Unikon. Dit kan toch niet waar zijn.
Ik heb net een Unikon systeem gekocht met 6 planken, wat mankeert er dan aan het Unikon systeem?”
Vanaf dat moment kwam er een ‘discussie’ opgang die vooral gebaseerd was op geruchten die de ronde deden,
zonder dat ook maar iemand het fijne er van wist. Was dit wel een ‘discussie’? Nee, vast en zeker niet.
 Eerder een hele berg negatieve uitingen richting NPO. Een aantal van de reacties zijn geplaatst en kunt u elders teruglezen.
 De meeste heb ik niet geplaatst omdat deze in mijn ogen de discussie - die het toch moet zijn - geen goed doen.
En bewerkte reacties plaatsen doet meestal afbreuk aan hetgeen schrijver wil zeggen.

Hoe dan ook moeten we voorstander zijn van verbeteringen in de duivensport.
 EN: uitgangspunt hierbij moet altijd zijn dat de LIEFHEBBER centraal staat.
In het geval van GPS2021 vraag ik me af of dat wel zo is. Een aantal jaren geleden hebben de kiesmannen
besloten veranderingen te gaan aanbrengen in de duivensport met als oogmerk: van de duivensport een aantrekkelijkere sport te maken. Een lovenswaardig streven! Alleen denk ik dat op dat moment bij degenen die beslissingen moesten nemen,
 niet voldoende bekend was wat dat zou betekenen en hoe dat aangepakt zou gaan worden.
 Een vooruitstrevend NPO-voorzitter die het al helemaal voor zich zag: ‘lekker in een luie strandstoel ergens aan de Golf van Mexico
 via zijn mobiel zijn duiven volgen. Zien of ze vanaf de losplaats op weg naar huis de goede ‘afslag’ nemen.
 De constatering en de plek op de uitslag a la minute zien. En bij goed resultaat nog een extra tequila laat aanrukken’.
Allemaal mooi bedacht en (waarschijnlijk) technisch allemaal mogelijk. Het levert in de ogen van de NPO-voorzitter de liefhebber veel meer vrije tijd op. Tijd die hij met zijn gezin kan doorbrengen.
En natuurlijk ook tijdwinst voor de vrijwilligers in de inzetlokalen.
Resultaat? “Iedereen blij” en ook de NPO-voorzitter.
Echter, is het nog maar de vraag of iedereen hiermee wel zo blij is. Immers, er is meer voor nodig dan een aantal mensen
 die dit in gang zetten, de technische snufjes bedenken en in de praktijk brengen.
Belangrijkste spil in het web is: DE LIEFHEBBER.
Deze wordt tot nog toe nergens in gekend. ‘Klopt niet’ hoor ik u al mompelen. “
Het is toch al lang bekend waar we (lees: de NPO) naar toe willen met GPS2021”.
Ja, dat is bekend bij de NPO maar niet bij de liefhebber. Die kan van alles lezen over GPS2021 op de website
 die hiervoor is gemaakt. Maar de exacte uitvoering hiervan, daar moeten we met zijn allen naar gissen.
Voor de liefhebber is niet duidelijk wat het geheel in de praktijk voor hem of haar betekent.
Zoals we allemaal weten zijn de meeste liefhebbers op gevorderde leeftijd. Aanwas van jeugd is er bijna niet.
 Ik vraag me af hoe door de NPO berekend is dat er met de invoering van GPS2021, nieuwe leden bij zullen komen en we –
met zijn allen de NPO vormend – binnen enkele jaren weer een florerende duivensportnatie zijn.
Uit de vele reacties die ik kreeg, blijkt dat de meesten niet op deze verandering staan te wachten.

Want het betekent nogal wat:
- kunnen we onze huidige systemen blijven gebruiken of moeten we een nieuw systeem aanschaffen
- een jaarabonnement moeten nemen terwijl je maar maximaal 6 maanden actief wedvluchten hebt
- moeten de inzetlokalen (lees: verenigingen) extra investeringen doen?
We weten allemaal dat - op een enkele uitzondering na - de verenigingen veelal blij zijn als ze het jaar financieel rond krijgen.
 En lukt dat niet? Tja, dan wordt de liefhebber aangesproken een extra bijdrage te doen.
En dan moet diezelfde liefhebber ook wellicht nog eens extra in de geldbuidel tasten om te voldoen aan de nieuwe ‘regelgeving’ van GPS2021.
Op een van de andere plekken waar dit onderwerp aan de orde van de dag is, las ik o.a.: ‘
We moeten respect hebben voor de NPO-voorzitter. Hij werkt zich de pleuris en loopt jaren voor de troepen (lees: liefhebbers) uit’.
Voor iedereen die werkt verricht binnen de duivensport moeten we respect hebben, ook voor bestuurders
want anders waren we nergens met onze mooie duivensport.
 Echter, schrijver van bovenstaande haalt iets wezenlijks aan (misschien zonder het te weten) ‘hij loopt jaren voor de troepen uit’. En daar kon hij wel eens gelijk in hebben. De duivensport is nog niet zo ver om een high tech duivensport te worden.
En dan is er nog iets anders dat speelt, de pilot. Die is in samenwerking door Afdeling Zeeland 96, NIC De Nishoek en NPO,
 opgezet. Hoe de afspraken in de overeenkomst luiden is slechts bij weinigen bekend.
Feit is wel: je doet zonder morren mee anders heb je een probleem.
Voor aanvang van de pilot heeft dit al geleid tot leden die stoppen.
Ook is vanuit bestuurdershoek gereageerd op de gehele pilot en zijn er vragen gesteld.
Vragen die geen extreme zaken bevatten maar vragen om uitleg, informatie.
Hoogtepunt hiervan is dat een verenigingsvoorzitter gisteren door de Stichting
De Nishoek tot nader order geschorst is voor deelname aan de door deze stichting georganiseerde opleervluchten.
Reden: omdat hij “in zijn functie van voorzitter van de vereniging en notulist meegewerkt heeft aan het tot stand komen van een gezamenlijke brief met bijlage van 28 april jl. van de besturen van de verenigingen Arnemuiden, Middelburg Oostburg en Westkapelle”.

In de brief met bijlagen (in mijn bezit) worden weliswaar – terechte - kritische vragen gesteld maar deze geven geen aanleiding tot een dergelijke maatregel. Hij geeft namens de verenigingen een standpunt met vragen door.
Hij is alleen de boodschapper en het is toch: Don’t shoot the messenger!
Bij Stichting De Nishoek denkt men er schijnbaar anders over.

Het hele verhaal GPS2012 doet de duivensport anno 2019 geen goed en dan dit er bovenop al helemaal niet.
Het is zoals door velen in hun mails wordt gesteld: van een democratisch proces is hier helemaal geen sprake.
Je mag (moet) meedoen, maar meedenken is uit den boze!

Veel zou hier nog aan toe gevoegd kunnen worden, maar zal het geheel er niet beter op maken.

Deze handelwijze doet de duivensport geen goed en zal al helemaal niet leiden tot uitbreiding van het aantal leden.
 Integendeel zelfs vrees ik!

Ik hoop dat op heel korte termijn totale openheid van zaken wordt gegeven en de kiesmannen in de juni-vergadering van zich laten horen.
 

Update 1

U heeft het helemaal goed. Als dit doorgaat haken velen af.
U denkt dat het systeem 5 maanden gebruikt zou worden maar de marathonspelers 3 maanden.
Volgende week eerste overnachtvlucht VNCC dus heeft niks met NPO te doen evenals de ZLU vluchten.
Wij zitten ‘s-morgens om 4 of 5 uur duiven op te wachten en niet achter de pc maar bij het hok.
Dat GPS2021 helpt een cultureel erfgoed naar de knoppen.
Groet
F. Hummelink

Reactie:
Klopt, voor de marathonspelers wordt het geheel nog duurder door minder gebruik.
Tenzij natuurlijk rekening wordt gehouden met het mindere gebruik.

Update 2

Reactie van Afdeling Zeeland op brief van 28 april 2019:
In antwoord op jullie schrijven van 28 april j.l.
Beste bestuursleden van P.V.de Voorwaarts, P.V. de Zwaluw, P.V.de Combinatie en P.V.de Snelvliegers,
We hebben jullie brief van 28 april j.l. besproken in onze bestuursvergadering van 15 mei en komen tot het onderstaande antwoorden:

Vervoer in 2019
Zoals bij jullie bekend heeft onze penningmeester in augustus 2018 op het voorzittersoverleg al aangegeven dat de huidige manier van vervoeren niet langer rendabel is voor onze afdeling, hij
verwachtte een verlies van tussen de 30.000 en 40.000 euro, ruim boven het eerder begrote verlies van 16.000 euro. Door enkele meevallers en een zeer positieve opbrengst van de bonnen op de
Zeeuwse Manifestatie bleef dit gelukkig beperkt tot 23.559 euro (en dus geen 1000 euro zoals in jullie schrijven staat vermeld), maar inmiddels was er vanuit de werkgroep al geopperd om eens
contact op te nemen met vervoerder Bauwens om te kijken wat deze kon betekenen voor de afdeling Zeeland. We spreken hier nog steeds over het najaar van 2018, ruim voordat er sprake was van de GPS-pilot in Zeeland. Vanuit de offerte van Bauwens en diens andere opzet van het doorberekenen van de vervoerskosten is onze penningmeester aan de slag gegaan met zijn begroting die op de voorjaarsvergadering op 21 maart vervolgens unaniem is vastgesteld.
Waar onze oude vervoerder met ritprijzen werkte voor zowel de ophaalroutes als het vervoer naar de losplaats, rekent onze nieuwe vervoerder met vaste mandprijzen. De laatste neemt daarbij dus
het vervoersrisico als er net teveel manden zijn voor 1 wagen en er een 2e wagen noodzakelijk is om naar de losplaats te rijden. Tevens berekende de oude vervoerder alle bijkomende kosten volledig door aan de afdeling (in 2018 was dit zo’n 31.000 euro) waar onze nieuwe vervoerder deze in de mandprijs heeft ingecalculeerd. Onze penningmeester kan op de nieuwe manier een veel betere inschatting maken van de verwachte kosten en opbrengsten van het vervoer en dus van het vervoersresultaat. Uit het vervoersresultaat kunnen dan alle bijkomende kosten van de wedvluchten worden betaald zoals lossingsvergunningen, ereprijzen e.d. waardoor we voor 2019 dus weer een sluitende begroting hebben voor de afdeling Zeeland.

Van de inkorfcentra wordt nu enige flexibiliteit gevraagd om de kosten van de ingekorfde duiven door te berekenen aan hun deelnemers, maar met de formule: aantal aangeleverde boxen x
mandprijs gedeeld door het aantal ingekorfde duiven zit je altijd goed als inkorfcentrum. Als het inkorfcentrum dit echter op een andere manier wil invullen zijn ze daar natuurlijk altijd vrij in.

Onze penningmeester heeft ook een virtuele begroting gemaakt met de calculatie van de vervoerkosten zoals we dat in voorgaande jaren deden. Hierbij is de vermindering van het aantal
inkorfcentra meegenomen (4 ophaalroutes noodzakelijk door de ligging van de vervoerder t.o.v. de inkorfcentra), tevens de stijging van de dieselprijs (+3%), de CAO-lonen en vergoedingen (+3%) en de stijging van alle bijkomende kosten (+3%). Hij komt hierbij op een verlies van ruim 50.000 euro voor de afdeling tegen de sluitende begroting van nu. Om deze begroting toch sluitend te krijgen zou er per vluchtonderdeel ca. 25 cent per duif meer gerekend moeten gaan worden t.o.v. de vrachtprijzen van 2018. De gemiddelde vrachtprijs op de tot nu toe vervlogen wedvluchten zijn voor de vitesse 80 cent (- 5 ct.) en voor de midfond 116 cent (+ 6 ct.). Uiteraard kan er hieruit voor het hele seizoen nog geen conclusie worden getrokken, maar van een veel duurdere manier van vervoeren in 2019 blijkt vooralsnog niets. Op een eventueel voorzittersoverleg in augustus kan er met wat meer zekerheid worden gekeken naar de vrachtprijsontwikkeling en op dat moment zal onze penningmeester voor zover mogelijk ook inzicht geven hierin.

Gebruik Elektronische Kloksystemen
Zoals aangekondigd in het Basisdocument zou er worden gestart met het uittesten van de volgende generatie kloksystemen in de Zeeuwse GPS-pilot. De leden van DC de Nishoek zijn door Bricon voorzien van systemen en toebehoren op leenbasis, dus niet ter vervanging van de hun oude systemen, en deze zullen stapsgewijs worden omgezet naar vrijwel volautomatische kloksystemen die via een verbinding met de centrale database van het NPO slechts sporadisch nog aandacht vragen van de liefhebbers. Benzing heeft ook plannen om een dergelijk systeem uit te willen gaan testen in de Zeeuwse pilot, maar tot op heden hebben deze nog geen concrete stap gezet hierin.
Het delen van discussiestukken op grote schaal heeft echter geleid tot een ophef die op dit moment nog helemaal niet aan de orde is. De op dit moment gebruikte kloksystemen zijn gewoon
goedgekeurd tot aan de volgende update in 2021. Hoe het gebruik na deze datum zal zijn zal afhangen van de ontwikkelingen die de leveranciers kunnen en willen maken. Eind juni zal hierover
vanuit het NPO een eerste voorzet gegeven gaan worden, daarna kunnen alle leveranciers aan de slag met hun eigen interpretatie van de gestelde voorwaarden.

Stichting de Nishoek

Deze stichting is voortgekomen uit de fusie van 4 Bevelandse verenigingen en is inmiddels uitgegroeid tot organisator van de grootste bonnenverkoop van Zeeland en ook het IFC Zeeland
heeft inmiddels haar thuishaven in het gebouw van de Stichting in Kruiningen. Daarnaast wordt er samengewerkt met een Belgische vervoerder om aan te sluiten op het Belgische leerprogramma en
biedt dit, voor het overgrote deel (schatting meer dan 80%) van buiten de provincie spelende liefhebbers, een alternatief naast de reguliere programmavluchten. Vooral marathonspelers komen van heinde en verre (Noord- en Zuid-Holland, Brabant, Utrecht !) met soms grote aantallen duiven hier inkorven. Het op deze schaal organiseren van leervluchten is niet mogelijk voor de afdeling Zeeland door de beperking om uitsluitend vluchten voor de eigen leden te mogen organiseren, dit is simpelweg niet rendabel gezien de verwachte kleine Zeeuwse deelname en daarmee gepaard gaande hoge kosten.
Met de samenwerkingsovereenkomst tussen het NPO , de afdeling Zeeland en de stichting is het streven om te komen tot een geheel dat alle duivenliefhebbers aanspreekt, met enkele specifieke

zaken die van belang zijn in het Zeeuwse. In het GPS2021-plan wordt gesproken over belevingscentra en de stichting wil tezamen met het NPO komen tot een model dat naar behoefte ingevuld kan worden, ook voor gebruik door o.a. de afdelingen. De afdeling Zeeland is dus slechts zijdelings betrokken bij deze ontwikkeling, maar zal mogelijk wel als gebruiker in beeld gaan komen.

De financiering van dit centrum zal deels vanuit de stichting komen, maar ook externe partners van binnen en buiten de duivensport zullen hierin deelnemen. Met de omliggende verenigingen en de IFC Zeeland als gebruiker van het gebouw is al een bijeenkomst geweest en gevraagd of ze onderdeel uit willen maken van deze ontwikkeling door zitting te nemen in de commissie Huisvesting. Uitsluitend het IFC heeft gebruik gemaakt van deze geboden mogelijkheid. Binnen enkele weken zullen de bouwplannen zover zijn uitgewerkt dat er een vergunningsaanvraag bij de gemeente kan worden gedaan en er offertes kunnen worden aangevraagd. Middels de Zeeuwse GPS-nieuwsbrief zal hierover t.z.t. meer informatie volgen als deze stap wordt gezet.

GPS-pilot in Zeeland
Zoals hierboven vermeld is vooral het NPO en de stichting de Nishoek actief in de Zeeuwse pilot, maar gedurende de looptijd is het ook zaak om vanuit met name de werkgroep Sport en Spel en de
werkgroep Creativiteit en innovatie een aantal zaken naar voren te brengen die, naast een algemeen duivensportbelang ook enkele typische Zeeuwse zaken zal betreffen. Na de deelname aan de pilot van de NPO-werkgroep Eerlijk Spel aan de splitsing van uitslagen voor grote en kleine inkorvers op een vlucht is deze week ook een eerste Zeeuwse stap gezet met de mogelijkheid om per liefhebber zowel wedstrijdduiven als invliegduiven per vlucht in te kunnen korven. In het verleden is deze wens zeer nadrukkelijk afdelingsbreed aangegeven en nogmaals benadrukt door de werkgroep richting de stuurgroep van de pilot. Hoewel landelijk hier andere afspraken over zijn gemaakt, kan het In deze pilot dus worden uitgevoerd.

De werkgroepleden zijn dan ook essentieel in het ontwikkelen van de toekomstplannen en hun aanbevelingen zullen dan ook zeker serieus worden genomen in deze pilot. Het moeten de plannen
van de duivenliefhebbers worden, niet die van bestuursleden. De structuur is gezet, de invulling moet nog gaan gebeuren in de komende jaren.
Het afdelingsbestuur ziet het als een voorrecht om deel te mogen uitmaken van de GPS-pilot en wil deze unieke mogelijkheid dan ook benutten om niet alleen voor de Zeeuwse liefhebbers, maar ook
voor de Nederlandse duivensport het voortouw te nemen om de interesse in onze mooie hobby aan te wakkeren en onder de aandacht te brengen van mensen de sport alleen maar zien als een stukje folklore. Het zal misschien geen spectaculaire aantallen nieuwe leden opleveren, maar wel het stoffige imago oppoetsen en hopelijk zorgen voor nog decennia duivenplezier.
Namens het afdelingsbestuur,
Willy Huige

Update 3

Laatste nieuws (25 mei 2019):
De voorzitter die hierboven is genoemd als schrijver van de brief namens het Samenspel aan Afdeling Zeeland, is vanmorgen afgetreden.

Update 4

Ik denk dat we eerst maar van de kiesmannen af moeten. Deze denken dat ze namens de liefhebbers spreken maar dat is niet zo.
Denk als de leden zelf mogen stemmen dat het héle G.P.S 2021 er NIET komt .
Als het N.P.O lef heeft sturen ze een mail / brief naar alle duivenverenigingen met de vraag wel of geen G.P.S.
Dan kunnen de leden zelf stemmen, maar dit zal er wel niet van komen.
Ze zijn er voor de grote liefhebbers en niet meer voor de kleine, daar is niets meer aan te verdienen.
Ze denken aan hun eigen hagje en niet aan de gewone man. De €-tekens staan in hun ogen en dat is fout.
Ze moeten er zijn voor ALLE liefhebbers, die betalen hun daar op het N.P.O-kantoor.
Moos
 

Update 5
Kijk wat de Eerste Kamer met de asbest daken heeft beslist: uitstel met heel veel jaren en de tijd nemen.
Kan NPO een voorbeeld aan nemen: haastige spoed zelden goed!
Cees Jongsma

Update 6 

Mijn seizoen 2018 wordt waarschijnlijk al verkloot door de pilot in Zeeland en de plannen van het NPO.
 De antennes bij het jonge duivenhok werken niet naar behoren en missen 20% van de duiven die erop vallen.
Dus ik was echt van plan om nieuwe antennes en een docking station aan te schaffen voor de jonge duivenvluchten
zouden gaan beginnen (Benzing ). Kosten rond de 1100 euro.
Maar als de NPO haar/zijn plannen doordrukt, kan mijn systeem over één of twee jaar de prullenbak in.
Ik heet Kees en ben dus gekke Henkie niet, dus geen nieuwe antennes
 met als gevolg dat mijn seizoen over drie weken al verkloot gaat worden door…….GPS2021.
Kees Commijs

Update 7

 Onlangs is er overleg geweest met alle betrokken partijen.
Elke leverancier is aan het werk om een gedegen voorstel bij de NPO neer te leggen.
Meer info in de NPO-nieuwsbrief komende vrijdag.

Update 8

Hallo Hans,
Lees dat er veel liefhebbers tegen het G.P.S 2021 zijn. Hoe komt het dan dat het N.P.O. het toch doorzet? Ze zitten toch op het kantoor voor de LIEFHEBBERS en niet voor hun zelf ?? Ik heb het idee dat ze het G.P.S door de strotten van de duivenliefhebbers willen drukken.
Hebben ze soms aandelen??
Als er veel liefhebbers tegen G.P.S zijn, kunnen ze het toch niet door laten gaan. Waarom geen antwoordkaart naar alle liefhebbers met ja of nee G.P.S?
Weten ze ook op het bureau dat ze door kunnen gaan met dit gedoe.
Maar dit bestuur zal het wel niet aan durven omdat ze dan plat op hun neus gaan (laf en bang dus).
Moos


Reacties aan: hans@bodelierpigeons.nl 
Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.