Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

       
   


 

 


 

 

       

 

 

 

 

 GPS 2021 – vervolg 7

Update 48

Hoi,
Als we nu de plannen van de NPO eens goed tegen het licht houden en ons realiseren wat men eigenlijk wil.
Dan komen we al gauw uit op het feit dat in eerste instantie het gehele plan was opgezet om de ledendaling een halt toe te roepen en dan daarna een gestage groei zou te zien geven.
De laatste 45 jaar zijn er 45000 liefhebbers afgehaakt, gestorven, te oud, verhuisd naar een ander land of teleurgesteld door het uitblijven van resultaten de stofjas aan de wilgen gehangen.
De voorzitter van de npo gaf aan ( na het advies van mevr Olfers) dat we een aantal doelgroepen moeten zien te activeren om deze groei te bewerkstelligen.
Dat moest de jeugd zijn, gestopte sporters( voetballers e.d.) gepensioneerden en gestopte liefhebbers.
De eerste groep zou doormiddel van innovatie en vernieuwingen via o.a. voorlichting op scholen moeten worden warm gemaakt voor onze sport.
Waar vroeger meestal, de zonen en dochters van de liefhebbers zorgden voor aanwas.
Dit is nu verleden tijd.
Dat is in principe een nobel streven ,maar als je bedenkt dat bij de gemiddelde jeugd de wereld niet groter is dan 5x 10 cm ( het schermpje van hun iphone of mobieltje.)waarop alles in sneltreinvaart voorbij suist.
Daar doen ze liever aan sport of spel wat weinig tot geen moeite kost en waar ze onder het genot van een cola en wat chips hun agressie kunnen botvieren in allerlei virtuele spelletjes.
Dit gaat dus nooit een duivenliefhebber worden.
Gestopte sporters zouden een goed doelwit zijn, ware het niet dat moeder de vrouw en de kids zo blij zijn als een kind dat pa na vele avonden en zater- en zondagmiddagen te hebben doorgebracht op het sportveld en de kantine ,nu eindelijk eens een weekendje weg kan of iets cultureels te gaan doen.
Ik spreek hier uit ervaring.
Dan de gepensioneerden, als ze nu beziet wat de regering doet met de pensioenen kan iedereen wel begrijpen dat dit financieel erg moeilijk gaat worden in de toekomst( elke euro kun je maar 1 keer uitgeven). Blijven over de gestopte liefhebbers, daar zullen er nog de minste van terugkeren, deze hebben ondervonden wat vrijheid is en als ze het huidige ondemocratische beleid goed volgen zullen ze ook niet staan te trappelen om zich in een ongewis financieel gebeuren te storten.

Tot zover de opsomming ,met als conclusie een volmaakt kansloze missie.
Het zou van realiteitszin getuigen als er alles op alles zou worden gezet om de huidige leden te behouden.
Het nu gevoerde beleid is daar duidelijk niet op uit.
Hopelijk zijn de secties, platforms en de kiesmannen ,mensen met realiteitszin en geen luchtfietsers.
De NPO bestuurders zullen toch ook zo langzaam aan wel beseffen dat de uitgestippelde route niet zal leidden tot het doel wat zij op papier uitgedacht hebben of er moet een groter en door ons liefhebbers niet te bevatten doel zijn.

Gr Rien


Update 49

In reactie op update 47:
Het vergaderseizoen is weer gestart, de voorstellen die van vereniging, samenspel, afdeling uiteindelijk naar de Algemene ledenvergadering NPO moeten kunnen worden ingediend.
Als de leveranciers al pleiten voor een langere invoer /overgang termijn, zouden mijns inziens alle verenigingen eenzelfde (exact gelijk) voorstel voor een overgangstermijn kunnen indienen bij de CC, Afdeling en overal waar het maar kan.
Op die manier wordt een statutair niet te negeren signaal vanuit de leden gegeven.
Dat we mee moeten met de vooruitgang is wel logisch en onvermijdelijk, maar het tempo waarin we dit doen kan via genoemde route van voorstellen, waarover gestemd moet worden, wellicht wat afgeremd worden.
Met afremmen komt er tijd om heldere eenduidige voorlichting te geven inclusief een kostenplaatje, beter na te denken hoe een en ander uit te voeren is voor liefhebbers die niet thuis zijn in het digitale, meer tijd om de uitrol fatsoenlijk en gefaseerd te doen, de liefhebber en de verenigingen goed te informeren over de werking en hoe te handelen en ga zo maar door.
Het lijkt allemaal heel gemakkelijk gemaakt te worden voor alle partijen maar het tempo waarin lijkt me veel te snel en in de praktijk onuitvoerbaar in dit tempo.
Haastige spoed is zelden goed.....
Grt Erik

Update 50

Natuurlijk mag je voor of tegen zijn.
Ik heb nu een jaar of 40 duiven en zie onze hobby de laatste 15 jaar steeds
verder krimpen dus,...... laten we niet net doen of alles nu super is .
Natuurlijk moet het betaalbaar blijven maar een stapje moderner kan volgens
mij geen kwaad, zeker richting de toekomst mag het best iets meer van deze
tijd zijn.
Als je het stuk leest in "Het spoor" of in "Op de hoogte" kan ik niet zeggen
dat ik het allemaal waardeloos vind.
Ik ben er zeker niet voor om er snel "dingen" door te drukken maar
vooruitkijken moet ook.
Hopelijk vinden we een manier om de bestaande leden erbij te houden en
daarnaast een wat modernere versie voor de toekomst te maken.
Benno

Update 51

30 november ledencongres over dit onderwerp, allemaal er naar toe ???
Maar de truc waar???
In op de hoogte kom je daarvan niet op de hoogte.
grt
Frans

Update 52

Frans,

Wordt gehouden op de nationale dagen de 30ste.
Dus even 12,50€ aftikken en je mag mee praten.
Geld ook voor de sectie bijeenkomst die ‘s-ochtends gehouden wordt.
Zelfde systeem, kaartje kopen en je mag naar binnen.
Volgens mij waren de nationale dagen altijd gratis toegankelijk ?
Sportgroetjes Jan

Update 53


Wordt het langzamerhand niet eens tijd dat we met z’n allen richting Veenendaal gaan om duidelijk te maken dat we het niet eens zijn met het geen eraan zit te komen.
En de heer vdK vriendelijk te verzoeken om ’ons’ pand te verlaten en er nooit meer terug te komen….want dat is toch wat de meeste liefhebbers willen???
Waar wachten we nog op??? Dat het te laat is???? Dat we ons als makke schapen naar de slachtbank laten leiden?????
Het is tijd voor actie!!!!!....nu het nog kan!!!!!!!
Arend

Update 54

Het NPO bestuur verbaast mij telkens weer. Op 20 November verstuurd de afdeling 5 een email naar het bestuur dat alle afdelingen de ledenvergadering op 21 December niet zullen bijwonen omdat de beloofde nodige bescheiden voor de te bespreken punten niet bij hun leden kunnen worden overlegd en vragen om een nieuwe datum en dragen er zelfs eentje aan. En wat zie ik op het internet schrijven van het NPO van 23 November over de indeling gesprekken op de najaarsbeurs dat de datum van 21 December gewoon gehandhaafd blijft.
Het NPO onder leiding van dhr. vdK heeft gewoon maling aan zijn leden, weg ermee.
Kees Commijs

Update 55

Beste Hans,

Ik begrijp eigenlijk niet goed waarom u al deze opruiende berichten publiceert! Ik spreek veel liefhebbers die het misschien iets te snel vinden gaan maar zeker wel open staan voor veranderingen. Ik lees ook steeds dezelfde namen die de boel lopen op te stoken. Wij zullen toch een keer met de tijd mee moeten vroeg of laat.
Ik wil u vragen om al die negativiteit niet zomaar te publiceren.
Alvast bedankt.
Sportieve groet,
Vincent


Update 56

Veel wordt er geschreven over GPS 2021, echter niemand schijnt te weten wat er precies zal gaan veranderen, wat de kosten zijn en binnen welke termijn e.e.a. moet plaatsvinden.
De meeste reacties zijn uitermate negatief! Dit komt vooral voort uit het feit dat er (te) veel onduidelijkheid is over GPS 2021!
Van de NPO hoor je praktisch niets… Wel hebben ze de heer Knol van het Spoor der Kampioenen bereid gevonden enige uitleg te geven, echter ook de heer Knol weet natuurlijk niet wat er speelt in de achterkamertjes van de NPO.
Al met al veel wrevel bij de achterban. Dat dit leden gaat kosten staat buiten kijf, wanneer de NPO vanaf het begin duidelijker zou zijn geweest zou dit veel negatieve reacties hebben kunnen voorkomen, nu doen allerlei aannames de ronde, iedereen kan wel iets negatiefs bedenken.
Ik mag er toch van uit gaan dat voorzitter v/d K c.s. het beste voor hebben met de postduivensport, met de tijd meegaan en vernieuwing is zeker niet verkeerd. Wel dient dit op de juiste manier plaats te vinden! Één van de voornaamste redenen is de onzekerheid binnen welke termijn GPS 2021 wordt ingevoerd. Van cruciaal belang is dat dit geleidelijk gebeurt. Geleidelijke invoering is een must! Wanneer GPS 2021 zonder overgangsjaren wordt ingevoerd zal een groot deel van de leden afhaken.
Willem

Reactie:

Het staat iedereen vrij hier zijn mening over welk onderwerp dan ook, te geven. De ene keer is dat een positief verhaal en de andere keer kan het zomaar zijn dan het riekt naar de negatieve kant. Weet ook dat veel berichten – want er komen er veel meer binnen dan hier verschijnen – helemaal niet worden geplaatst.
Als dat wel zou gebeuren dan zou je misschien van ‘opruiende berichtgeving’ kunnen spreken. Dat is nu m.i. niet het geval.
Het is dan ook een onjuiste aanname dat steeds ‘dezelfde namen de boel lopen op te stoken’.
En het uitgaan van aannames is juist het gevaarlijkste wat er is en daardoor kun je wel eens verkeerde conclusies trekken. En dat geldt ook voor ‘wat betekent GPS2012 nou precies voor de liefhebber’. Niemand die het exact weet, behalve een aantal mensen die dan verzuimen ‘het’ duidelijk te maken.
Feit is wel dat de eerste haarscheurtjes zichtbaar zijn in een tot nog toe onneembaar geachte vesting.
De gezamenlijke brief van de afdelingen heeft daarvoor gezorgd. Iets wat ik niet voor mogelijk had gehouden dat de gelederen daar eens gesloten zouden worden. Een duidelijke brief met duidelijke vragen om antwoord. Dat er eindelijk antwoorden van het NPO bestuur worden verlangd over een aantal zaken, is iets wat de liefhebber allang verlangd.
Mede door platforms als dit kan de druk om duidelijkheid misschien een beetje worden opgevoerd, alles in het belang van het behouden van de duivensport.
Dat de inhoud van de discussies niet door iedereen als plesant wordt ervaren, dat mag. Geen probleem.
Voor degenen die het betreft, is dat simpel op te lossen: lees het niet.

Update 57

Hallo,

Ik wil even een opmerking maken over het geplaatste stuk van Vincent.
Hij vraagt of u de negatieve berichtgeving over het gps 2021 niet meer wil publiceren.
Welnu dit is een kwalijke zaak, want zowel Vincent als ik weten waar het aan schort.
Nu er al twee bestuursleden hun aftreden hebben aangekondigd en de afdelingen uitleg vragen aan het NPO bestuur zal Vincent zich toch ook wel realiseren dat hij ook op het verkeerde paard heeft gewed.
Het gaat niet om negatief of positief, het gaat om transparantie en dat nu schort eraan bij de NPO.
Het ware ook beter geweest als het NPO bestuur vanaf dag 1 openlijk was geweest over de doelstellingen, maar dat was nu juist het punt wat men niet wilde.
Anders was gps 2021 in de huidige vorm nooit aangenomen.
De totale teloorgang van de open discussie is gelegen in het feit dat de NPO nimmer heeft getracht om duidelijkheid te verschaffen, en dat is een kwalijke zaak.
Dat er mensen zijn die tegen deze gang van zaken ageren is normaal, want voor de gek laat niemand zich graag houden.
Alle berichtgeving liep via kanalen met een eigen belang en was dus per saldo onbetrouwbaar.
Resumerend, nu de aap uit de mouw gaat komen of zo u wilt de beerput open, worden veel zaken zoals eerder hier op duivenmarktplaats geschreven en bediscussieerd duidelijk.
Hopelijk gaan de afdelingen nu schoon schip maken en de koers naar de toekomst uitzetten met maar een belang voor oog: de duivensport behouden zo lang als mogelijk is.
Gr Rien Quist


Update 58

Bedankt voor je reactie na update 56.
Wat je stelt is een waarheid als een koe.
Gelukkig bestaat er bij Duivenmarktplaats de ruimte om op een fatsoenlijke manier je mening over zaken te ventileren.
Vroeger hadden we het NPO orgaan dat meningen en visies plaatste en nu niets meer.
Het Spoor der Kampioenen is er te "netjes" voor en de NPO, door ons gekozen en ons vertegenwoordigend, reageert nergens op.
Dus ik hoop dat je gewoon, gezonde, visies en kritiek blijft plaatsen.
Onze hobby verdient dat namelijk.
De richting welke het nu opgaat niet, dat moet met alle mogelijke democratische middelen, bestreden worden.
Vriendelijke groeten,
Bert de Meij


Update 59

Beste Hans,
Mag ik je complimenteren met het naschrift van de redactie, na de laatste reactie.
Ik ben en blijf, van mening dat duidelijkheid naar de liefhebbers van groot belang is.
Onzekerheid is bij veel liefhebbers troef, en geruchten doen er ook geen goed aan.
Openheid van zaken is wat de liefhebbers vragen en dat is nu net hetgeen wat het NPO bestuur tot nu toe achterwege laat.
NPO denk aan je leden, diegene die nu nog onze hobby uitoefenen, waarvan er dreigen te stoppen omdat het vertrouwen sneller daalt dan dat het wordt opgebouwd.
En willen we leden behouden ( aanwas is nihil ) dan is openheid van zaken vanaf de NPO noodzakelijk. Het is nu onwezenlijk stil.
Met vriendelijke groet,
Co Schaftenaar voorzitter postduivenvereniging de Eendracht Harderwijk


Update 60

Hallo,
Nu las ik bij AS dat de Penningmeester en de Secretaris van ons NPO bestuur zijn opgestapt,
weet iemand hier iets meer van ? Of dit ook klopt?
Gr Gert


Reactie:
Het geruchtencircuit hierover draait op volle toeren. Helaas is er op dit moment geen bevestiging dat dit op waarheid berust.

Update 61

De Afdeling worden ook transparant. Hier de bewuste brief die namens alle afdelingen aan het NPO-bestuur is gestuurd.
Bron: Website Afdeling 4 Limburg

Soest, 20 november 2019
Geacht NPO-bestuur,

Afgelopen week hebben we als gezamenlijke afdelingen een overleg gehad over diverse zaken die ons bezighouden in de duivensport
op dit moment. Een van deze zaken is het opnieuw te laat binnenkomen van de stukken voor de Ledenraad van 21 december a.s.
 Dit terwijl we na onze vergadering van 4 juni jl. duidelijke afspraken hebben gemaakt over het tijdspad.
Deze afspraken zijn door een van de afdelingen op 8 september nog een keer per mail bevestigd
 met daarin ook de opmerking dat wanneer alle stukken niet op tijd binnen zouden zijn, deze onderwerpen
niet zouden worden behandeld in de vergadering van 21 december.
Aangezien we helemaal nog geen stukken hebben gezien, hebben we tijdens het overleg met de afdelingen unaniem besloten dat de ledenraad op 21 december geen doorgang kan vinden, omdat onze ledenraadplegingen die gepland waren
op het overeengekomen tijdspad niet meer op een aanvaardbare wijze kunnen plaatsvinden. Deze raadplegingen achten wij van groot belang om eindelijk te kunnen komen tot breed gedragen besluiten.
Wij verzoeken dan ook de Ledenraad te verplaatsen naar medio januari 2020 en ervoor zorg te dragen
dat de stukken voor deze Ledenraad uiterlijk 1 december 2019 bij de afdelingen binnen zijn.
Ook zijn er tijdens dit overleg vragen gerezen over diverse zaken waar die voor ons als afdelingsbestuurders zeer onduidelijk zijn.
Deze vraagtekens leiden tot grote twijfel bij ons en bij onze achterban of de NPO wel als professionele organisatie fungeert.
We verzoeken het NPO-bestuur dan ook binnen 2 weken met de afdelingsbesturen aan tafel te gaan om
 duidelijkheid te verschaffen over een breed scala aan onderwerpen waar we ons zorgen over maken. Het is geen optie om deze vergadering te houden tijdens de Nationale dagen, aangezien er dan afdelingen verhinderd zijn.
Tijdens dit overleg zullen we direct een nieuwe datum vaststellen voor de ledenraad.
Graag horen we uiterlijk 27 november welke data voor het NPO bestuur schikken.
We zullen dit dan zo snel mogelijk als afdelingen onderling afstemmen.
Hoogachtend,
De afdelingsbesturen van de NPO


Reacties aan: hans@bodelierpigeons.nl 

Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.