Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

       
   


 

 


 

 

       

 

 

 

 

 


 

81 – DE NPO 

De berichten over het al dan niet naar behoren functioneren van het bestuur NPO, zijn de laatste tijd het gesprek van de dag in duivenmelkersland. Of het nu gaat over GPS2021, de pilot in Zeeland, het niet op tijd aanleveren van vergaderstukken bij de afdelingen, moeten we wel de Olympiade in 2023 organiseren, het verplaatsen van ledenvergaderingen, het opstappen van bestuursleden en wie weet wat er achter de schermen nog allemaal aan de hand waarvan wij als leden totaal geen weet hebben.

 Allerlei initiatieven worden er in gang gezet om achter de ‘waarheid’ te komen, maar bij degenen die m.i. als eerste aan zet zijn – de afdelingen – bleef het stil. Totdat er enkele weken geleden een gezamenlijke brief namens de gezamenlijke Afdelingen richting NPO bestuur ging. Een eerste bundeling van krachten. In de brief geen opzienbarende zaken maar vooral een vraag om informatie, vrij vertaald ‘praat met ons’.  

Nu is er dat gesprek met Bestuur NPO geweest. Hieronder allereerst de mededeling die onze DMP-Peter van de site van Afdeling 4 Limburg plukte. Een mededeling die inmiddels op elke afdelingssite staat.

En daaronder het verslag van de bijeenkomst op 4 december jl. in Soest. Goed te zien dat alle afdeling waren vertegenwoordigd en van de zijde van de NPO ook 5 mensen present waren.

Beste liefhebbers,

Zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben is het op bestuurlijk vlak onrustig in duivenland.
Naar aanleiding van een overleg tussen de afdelingen op 20 november is er gezamenlijkbesloten
 om een gesprek met het NPO bestuur aan te vragen. Er leven bij de afdelingen veel vragen waar we graag een duidelijk antwoord op willen. Daarbij moet u denken aan voortdurend slechte communicatie rondom stukken voor de vergadering,
 het zich niet houden aan statuten en reglementen en de zorgen rondom de financiële situatie van het NPO.
Daarbij ook denkend aan de eventuele organisatie van de Olympiade
en een per direct opgestapte penningmeester en secretaris van de NPO.De afdelingen hebben daarop het NPO bestuur
uitgenodigd voor een gesprek watplaatsgevonden heeft op woensdag 4 december jl.
 Dit gesprek heeft voor de afdelingen helaas niet het gewenste effect opgeleverd,
namelijk duidelijke antwoorden op de gestelde vragen.
De afdelingen zijn in onderling overleg over hoe nu verder. Het garanderen van het ordentelijk functioneren,
 continuïteit en toekomst van de duivensport staan daarbij centraal.
Zodra de gezamenlijke afdelingen hun standpunt hebben bepaald in deze belangrijke zaken
zullen we dat communiceren met het NPO bestuur en de liefhebbers.
Het verslag van 4 december zal uiterlijk dinsdag 10 december aan u gecommuniceerd worden.
\we vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur.
Harry Roks -secretaris

Bron: website Afdeling 4 Limburg

 Notulen informeel overleg afdelingen / NPO bestuur d.d. 4 december 2019

Aanwezig:
J.Kristelijn (Afd.1)                           W.Jongh (Afd.2)              T. de Rooij (Afd. 2)

R.Hanegraaf (Afd.3) (notulist)   G. Schuurmans (Afd.3)                 H.Stevens (Afd.4)          

H.Roks (Afd.4)                                 H.Blaak (Afd.5)                                R.Lugthart (Afd.5)
H.Hoekstra (Afd.6)                         J.Haselager (Afd.6)         H. Edelenbosch (Afd.6)
A.v.Amerongen (Afd.7)                               H.Arisse (Afd.7)               W.v.Laar (Afd.8)

T. v. Binsbergen (Afd.8)               G.Visser (Afd.9)               J.Bosman (Afd.9)           

R. Dalmolen (Afd.10)                     A. Bakker (Afd.10)          Th.Boelens (Afd.11)

W. v. Breene (NPO)                       M. v.d. Kruk (NPO)         E. Noorderijk (NPO)

F. Dekker (NPO)                              F. Marinus (Buro NPO)           
Afgemeld: -

Locatie: Clublokaal in Soest
1) Opening

Om ± 19.45u opent Harry Blaak de vergadering met een kleine introductie.
Er is een agenda gemaakt en rondgestuurd en die zal gevolgd worden.  

2) Communicatie.
Er zijn in juni 2019 duidelijke afspraken gemaakt, die ook zijn gecommuniceerd, qua planning voor de aankomende Ledenraad. Dit om verenigingen, afdelingen, secties en platforms de mogelijkheid te geven om zich goed in te kunnen lezen en zich goed voor te kunnen bereiden op de diverse vergaderingen. Eind oktober volgt er een e-mail dat de deadline van 1 november niet gehaald zal worden. Onder andere omdat er uitstel gevraagd zou zijn. Bestuur NPO geeft aan dat de e-mail van afdeling vijf hier een reden voor was. De mening van de afdelingsvertegenwoordigers is dat een e-mail van één afdeling, die 1 dag later is herroepen, geen reden kan zijn voor het wijzigen van de deadline. Diverse afdelingen hebben een afdelingsvergadering gehad, met de bedoeling om de stukken voor de Ledenraad te bespreken met de achterban en die stukken waren er niet. Er worden bewust termijnen aangehouden om alles correct en professioneel te kunnen organiseren. Het is te simpel om te stellen “het is niet gehaald, dus is het maar zo”. Waarom heeft bestuur NPO zich niet gehouden aan “te laat is te laat” zoals ook in juni gecommuniceerd? Bestuur NPO constateert ook dat afspraken niet zijn nagekomen en geeft aan dat er in de eerste week van November een bijeenkomst was van de commissie die het huishoudelijk reglement opschoont, en daar wilde men op wachten. Ook het vertrek van de NPO penningmeester heeft een rol gespeeld. Wel is er gepoogd om de termijn van 30 dagen te halen, wat op een dag na niet is gelukt. Dit blijkt uit het feit dat vrijdag ’s avonds rond de klok van 12 uur de stukken zijn verstuurd. Het vliegprogramma moet nog nagestuurd worden, dat is er nu nog niet, omdat de uitkomsten van de sectievergaderingen van de secties vitesse/midfond en jonge duiven op 30 november a.s. daarin meegenomen worden. Voorzitter NPO vraagt diverse malen waar de afdelingsvertegenwoordigers naar op zoek zijn. Deze vraag wordt als ongepast beschouwd.     

3) Wijzigingen huishoudelijk reglement
Dit wordt door de afdelingen gezien als de omgekeerde wereld. Naar de mening van de afdelingen neem je een besluit en dit besluit wordt verwoord in de reglementen. Nu staan er in het voorstel voor het nieuwe huishoudelijk reglement elementen waarover geen beslissing is genomen door de Ledenraad. Dit is niet zoals dit proces zou moeten gaan volgens de afdelingen. Op deze manier wordt er niet efficiënt gewerkt. Dit voorstel “nieuw HHR” komt als één groot blok. Er zitten te veel nieuwe stukken in, er zijn stukken geschrapt, in de structuur valt de afdeling, een rechtspersoon, weg. Er behoren separate voorstellen te komen die stuk voor stuk worden behandeld. Als de Ledenraad akkoord is met het voorstel ga je pas aan het werk om dit in het reglement te zetten. Bestuur NPO antwoordt dat dit voorstel HHR als resultaat van een proces en het werk van de reglementen commissie en vindt niet dat de door de afdelingen voorgestelde weg gevolgd zou moet worden. Hierin verschillen de afdelingen en het NPO bestuur fundamenteel van mening en komen daarin weinig nader tot elkaar Het gewijzigde HH reglement zal besproken gaan worden en als er wijzigingen gedaan zouden moeten worden, kan dit via amendementen aangegeven worden. Bestuur NPO stelt voor om een aanvullende toelichting op te stellen waarin het oude HHR, de wijzigingen en nieuwe HHR naast elkaar staan met een stuk toelichting om voor eenieder de voorgestelde wijziging te verduidelijken. Tevens doet het NPO bestuur met het oog op het borgen van de angsten over de effecten van de wijziging een oproep om met een vertegenwoordiging zitting te nemen in de reglementen commissie. Die oproep is al meermaals gedaan maar heeft nog steeds maar vijf kandidaten opgeleverd. Tevens is van belang dat die kandidaten vooruit willen denken en werken. Mocht de komende Ledenraad te vroeg komen dan kan een volgende Ledenraad daarvoor benut worden. Zo is het tenslotte de laatste keren ook zo gegaan met de reglementswijzigingen.

 4) Olympiade
Er wordt gevraagd naar de status van de organisatie van de Olympiade in 2023. Bestuur NPO antwoord dat de status nog gelijk is aan die van bij de gunning. Sinds 2016 heeft bestuur NPO het al gehad over de Olympiade in Nederland. Dit is ook zo gepresenteerd in het plan GPS2021. Het financiële plaatje is er nu nog niet. De draaiboeken, cijfers en begroting van Polen en Brussel zijn al wel in het bezit van de NPO. Ook is de verwachting dat die van Roemenië in 2021 zal volgen. In het verleden, bij vorige Olympiades in Nederland, werd er pas ongeveer anderhalf jaar van te voren met de organisatie begonnen. Er zijn nog geen verplichtingen, contracten door het NPO bestuur aan gegaan. Er is wel behoefte aan kundige mensen die zitting gaan nemen in de commissies, waarbij de opzet hetzelfde zal zijn als de Olympiades in Amsterdam en Utrecht. De opzet zal zijn dat de liefhebber er zo weinig mogelijk financieel aan zal bijdragen.  De locatie is afhankelijk van wat de directe omgeving van de locatie financieel bij wil dragen. Er wordt door de afdelingsvertegenwoordigers een opmerking gemaakt dat je wel zult moeten weten wat je wil en wat er kan. Met een budget van € 250.000,- kun je minder realiseren dan wanneer je € 500.000,- tot je beschikking hebt. Er zal eerst een ruwe begroting worden gemaakt, die tijdig aan de Ledenraad zal worden voorgelegd ter goedkeuring. Voorafgaand zal de FBCC als vertegenwoordiging van de Ledenraad hierin een adviserende en controlerende rol hebben. Daarna zullen er pas verplichtingen worden aangegaan.  De heer Bosman spreekt hier zijn zorgen over uit. De FBCC heeft al aan het

begin van het jaar om een meerjarenbegroting gevraagd, een liquiditeitsprognose en een begroting voor de Olympiade. Geen van deze stukken is inmiddels aangeleverd. Voorzitter NPO geeft aan dat de genoemde stukken met het aftreden van de penningmeester zijn vertrokken. Deze opmerking wordt niet gewaardeerd door de afdelingsvertegenwoordigers. Bestuur NPO geeft nogmaals aan dat de status van de Olympiade sinds de vorige vergadering niet is veranderd. En dit proces wordt vervolgd met de FBCC.

 5) Besteding € 0,02 t.b.v. automatisering
Onder de afdelingsvertegenwoordigers leven zorgen over de besteding van deze middelen. Bestuur NPO geeft aan dat er nog geen kosten zijn gemaakt anders dan een startnotitie van de programmanager en de heer Schuurmans deze week de projectgroep heeft gestart. Bestuur NPO geeft aan dat een reserve wordt gevormd die door de projectgroep wordt bewaakt. Zoals in vorige Ledenraden besloten. Een aantal afdelingen heeft hun aantallen vervoerde duiven nog niet opgegeven. Als de afdelingen nu al het geld over wil maken, zou dat zeer gewaardeerd worden. Diverse afdelingen geven aan dat ze de afspraak gestand doen, maar zouden graag willen weten waar het aan uitgegeven wordt. Daarna kan er betaald worden. De heer Boelens merkt op dat de FBCC toch toezicht houdt op het uitgeven van dit geld. De heer Haselager merkt op dat wanneer er een reservering in de boeken staat dit ook niet betekent dat het geld ook aanwezig is. Na een discussie is de afspraak gemaakt om de aantallen op te geven, een betalingstermijn van 30 dagen te hanteren en die ook zo te betalen omdat blijkt dat niet iedere afdeling een goed betaalgedrag heeft. Dit zorgt voor een efficiënte afhandeling en valt de betaling in het nieuwe boekjaar.

 6) Werkwijze NPO bestuur aangaande statuten en reglementen
Tijdens de sectie vergaderingen is er door een paar aanwezigen gevraagd of zij mogen stemmen namens de leden van hun vereniging, zoals verwoord zou zijn in de statuten. Dit werd niet toegestaan door de desbetreffende sectie besturen. Bestuur NPO heeft dit antwoord aan de secties gegeven. Waarom heeft bestuur NPO dit gedaan en handelen zij, naar mening van de sectie leden, dus in strijd met de statuten? Volgens bestuur NPO was dit alles overeenkomstig de statuten. Er is geen onderdeel van de statuten aan de kant geschoven. Bestuur NPO heeft ze gehandhaafd. Er gaat een brief de ronde tijdens de vergadering die nagezonden gaat worden zodat bestuur NPO over dit stuk kan beschikken. Het betreffende artikel, artikel 19, lid 8 van de Statuten, aanleiding voor deze discussie, luidt als volgt: 

“Een sectieraad bestaat uit alle bij die sectie ingedeelde leden.
De basisverenigingen vertegenwoordigen in de sectieraad zichzelf en hun basisleden. 

Deze discussie duurt een eind voort maar een duidelijk antwoord komt er niet en is er ook niet volgens de afdelingen. Zij zijn van mening dat een basis lid nog steeds mag stemmen voor de rest van de vereniging.

 Bestuur NPO legt nogmaals uit wat de doelstellingen zijn. Hoe dit in de statuten, huishoudelijk regelement en sectiereglement is vastgelegd en als dit de doelstelling zou zijn dit dan ook landelijk gecommuniceerd zou zijn.

Door zowel de afdeling als NPO bestuur wordt opgemerkt dat de sectie bijeenkomsten slecht worden bezocht. Dit zou er op kunnen duiden dat de leden zich niet vertegenwoordigd voelen door de secties. Dus komen ze niet. Daardoor is er dus een zeer klein deel wat bepaalt voor de gehele sectie. Dit is niet de doelstelling van de secties. In de reglementen zou daarom zo spoedig mogelijk het digitaal stemmen moeten worden opgenomen en met prioriteit een actie voor de reglementencommissie, waardoor het zowel reglementair als technisch goed geregeld wordt en in 2020 gerealiseerd kan worden.

 

7) Reden opstappen penningmeester
De grootste reden was dat de heer Geitenbeek alle negativiteit beu was, zoals verwoord op sommige websites. Daarnaast wilde hij zaken sneller en anders georganiseerd hebben, wat niet gebeurde. Hij kon daar niet meer tegen. Wat de heer Geitenbeek verder communiceert is niet bekend bij bestuur NPO.

  8) Update financiële situatie
Samen met het vertrek van de penningmeester zijn ook de meerjarenbegroting en de liquiditeitsbegroting vertrokken. Bestuur NPO zal deze onderwerpen voor haar rekening nemen en realiseert dat die toezegging nu niet waargemaakt kan worden. Vanuit de afdelingen wordt aangegeven dat er middelen zijn verdampt. Bestuur NPO geeft aan dat dit bestuur in 2016 als eerste de gevolgen van 2015 heeft gerapporteerd, waarin een €0,5 miljoen als gevolg van de u allen bekende affaire in het resultaat zat. Over de verkoop van het pand, de reorganisatie en automatisering zijn niet alleen in het plan GPS2021, maar ook FBCC en Ledenraad afspraken gemaakt. De reorganisatie heeft inderdaad meer tijd en geld gekost dan beoogd. Dus er zijn inderdaad middelen verdampt. Maar men moet wel beseffen dat de prijzen voor de NPO leden voor ringen, chipringen en contributie gelijk zijn gebleven. Terwijl het aantal leden, ringen en chipringen de afgelopen jaren wel is afgenomen. Volgens de heer Bosman zijn de maand- en kwartaalcijfers te laat aangeleverd. Na een uitgebreide discussie over rapportages die te laat komen en er dus geen duidelijkheid is over hoe de NPO er nu financieel voor staat geeft de voorzitter NPO aan dat er momenteel €900.000,- op de bankrekening staat dus dat men zich geen zorgen hoeft te maken. De vergadering geeft aan dat dit weinig zegt aangezien de schulden niet bekend zijn. Door de afdelingsvertegenwoordigers wordt de vraag gesteld of er naar aanleiding van de begroting en de cijfers tot en met oktober die de FBCC heeft ontvangen er reden is tot zorgen. Het antwoord van bestuur NPO is ontkennend.

 9) Rondvraag B
Bestuur NPO geeft aan dat het vliegprogramma voor seizoen 2020 op 1 januari bekend zou moeten zijn. Dit vanwege het aanvragen van lossingsvergunningen bij de Belgische bond. Toegezegd wordt dat er door R. Hanegraaf een overzicht gemaakt zal worden van de bekende vliegprogramma’s en dat dit naar de NPO zal worden gestuurd. Dit overzicht zal door bestuur NPO worden gebruikt om een vliegprogramma te maken en dit voorstel vliegprogramma in de week van 9 december rond te sturen.  

De heer van Breene waarschuwt de afdelingen dat men niet zomaar kan afwijken van een lossingsvergunning. Ook afspraken met de correspondent van de losplaats dienen nagekomen te worden, en lossen zonder lossingsvergunning is al helemaal uit den boze. Hij noemt wat voorbeelden waarbij hij sterk de indruk heeft dat afdelingen bewust afwijken van de lossingsvergunning of dat de afdelingen bewust de afspraken met de correspondent niet nakomen. Dit zou best, zonder overdrijven, kunnen resulteren in de inbeslagname van de containers, inclusief duiven. De handelswijze van de afdelingen 8 en 9 op Morlincourt kwam aan de orde. Ook geeft hij aan dat het schrijven van afdeling 5 in reactie op het voorstel van afdeling 9 ons niet gaat helpen en hele grote risico’s met zich meebrengt. Handelen zonder lossingsvergunningen is uit den boze. Hij legt uit dat de voorzitter van de Franse nationale bond is beëdigd door de Minister van Sport en daardoor beëdigd ambtenaar is en verantwoording dient af te leggen over (buitenlandse) lossingen in Frankrijk. De heer Van Breene geeft aan dit schrijven in Op De Hoogte mee te nemen zodat iedereen er kennis van kan nemen. Vanuit de afdelingen wordt de opmerking gemaakt dat de NPO hier behoorlijk in kan verbeteren. Een simpelweg “Nee” op een verzoek tot losplaats wijziging, zonder enige toelichting hoe en waarom, geeft behoorlijk wat frictie. Dit bijvoorbeeld naar aanleiding van de vraag van afdeling 5 en 6 inzake inkorten van een sectorale dagfondvlucht. Dit mocht niet  van de NPO, ook nu er opnieuw naar gevraagd is komt er een onbevredigend antwoord. De voorzitter NPO ligt toe dat in eerste instantie de afspraken uit de Ledenraad nageleefd dienen te worden en daarnaast de afspraken met de Belgische en Franse bonden en dit leidend is.  

Na overleg wordt de Ledenraad verplaatst van 21 december 2019 naar zaterdag 25 januari 2020,
 aanvang 09:00 uur met eindtijd van 15:00 uur.

Update 1Van diverse kanten werd ik voorzien van onderstaande mails.

Heel fijn dat Ton reageert op hetgeen tijdens de vergadering van 4 december jl. is gezegd en ons als NPO-leden deelgenoot maakt van de juiste toedracht van zijn terugtreden.

Update 2

Uit Op de Hoogte van de NPO 

Brief aan alle liefhebbers in Nederland

Beste liefhebbers,
Na een roerig jaar is het goed om achteruit te kijken maar vooral ook naar de toekomst.

Inleiding: doelen en vragen
Wij als bestuur van de NPO hebben uw input en creativiteit hard nodig. We zijn immers een kleine organisatie, met een paar medewerkers en die door vrijwilligers wordt bestuurd. We kijken terug op een rijke historie en moeten er alles aan doen, om ook in de toekomst zoveel mogelijk liefhebbers te behouden en als het even kan, ook nieuwe liefhebbers te interesseren voor onze mooie sport.

U zit met veel vragen.
Deze vragen gaan niet over de doelen die we met elkaar willen realiseren, zoals:
- het behoud van het aantal leden en het aantrekkelijker maken van de sport,
- het vereenvoudigen van de administratie (voor, tijdens en na de vlucht),
- het versterken van de verenigingen en het behoud van vrijwilligers, goed verloop van de wedstrijden en organisatie, waarbij fouten en fraude zoveel als mogelijk worden voorkomen.
Er leven wel vragen over de weg ernaartoe (hoe dan) en wat het gaat kosten. Over een aantal belangrijke thema’s informeren wij u via deze brief graag, zodat u over de juiste informatie beschikt.

Een aantal thema’s nader toegelicht

De liefhebber centraal
Het NPO-bestuur probeert altijd de liefhebber centraal te stellen. Daarbij moeten we rekening houden met allerlei belangen. De professional en de recreant, de snelheid en marathonspeler, enz. Van belang is dat de sport betaalbaar is en blijft. Dit doet de NPO onder meer door het

1) niet-verhogen van de contributie NPO
2) niet-verhogen van de vaste-voet-ringprijzen
3) en het niet-verhogen van de chip-ring prijzen.

Het NPO-bestuur streeft er vanzelfsprekend altijd naar binnen de NPO-begroting te blijven. Dit geldt voor alle thema’s en dus ook voor de organisatie van de Olympiade. De inspanningen zijn er natuurlijk op gericht een prachtig evenement neer te zetten, waarbij iedere liefhebber kan meedoen tegen een alleszins redelijke entreeprijs. Hoe meer deelnemers, hoe mooier het evenement. Er wordt gesproken met externe partijen om dit financieel mogelijk te maken.

Digitalisering en klokken
Het bestuur kijkt vanzelfsprekend naar digitalisering. De sport moet immers mee gaan met de nieuwe tijd. Het bestuur wil bijvoorbeeld, net als u, dat de liefhebbers kunnen beschikken over klokken tegen een zo laag mogelijke prijs. De oude klokken mag u (gewoon) blijven gebruiken, zolang ze voldoen aan de eisen, die nu ook al bestaan. Op dit punt verandert er dus niets. U wordt dus niet gedwongen een nieuwe klok te nemen.

Het ontzorgen van verenigingen
Het NPO-bestuur ziet ook dat kleine verenigingen het moeilijk hebben. Het NPO-bestuur is bezig met een plan om verenigingen te versterken en te ontzorgen, op al die terreinen waar verenigingen mee worstelen. Het bestuur wil (natuurlijk) dat iedere (!) liefhebber kan blijven spelen, ook als de vereniging nog maar klein is. De oudere liefhebber moet zo dicht mogelijk bij huis de sport kunnen blijven beoefenen. Juist het versterken van de verenigingen is een belangrijke opdracht van het bestuur NPO en dat kan alleen met de positieve inzet van de afdelingen. Wij zullen er met elkaar er alles aan moeten doen om de verenigingen te ontzorgen, te behouden en te versterken.

Oproep
Het bestuur doet een beroep op uw creativiteit, inzet en betrokkenheid. Kritiek houdt ons scherp. Wij doen echter ook een beroep op u om oplossingsrichtingen aan te dragen en u in te zetten voor een functie binnen onze mooie sport. Dat kan als vrijwilliger, als lid van een commissie, of als lid van een bestuur. Via onze website en Op de Hoogte zullen wij de vacatures en profielen met u delen en aangeven hoe u zich kunt aanmelden.

Bestuursverkiezing
Het bestuur bestaat nu uit 4 personen. Op 14 maart 2020 zullen wij een bestuursverkiezing organiseren. Deze zal onder leiding van een extern voorzitter plaatsvinden. Nadere details volgen via email en de NPO site.

Hoe verder?
Mocht u vragen hebben, zorgpunten of andere zaken onder de aandacht willen brengen, neem dan contact op met het bureau NPO via email info@duivensportbond.nl. Ook als u zich actief in wilt zetten, schroom dan niet contact op te nemen. Laten we elkaar vinden in de verbinding en net als onze duiven, samen de sport laten vliegen, nu en in de toekomst.

Organisatie
In de laatste weken heeft het bestuur zich vooral ingespannen om van een aantal doelen de weg er naar toe verder te bepalen. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Voor de één gaat het te langzaam en voor de ander te snel. Dat heeft geleid tot wijzigingen in het bestuur en spanning in de dialoog met de afdelingen. Dit heeft uiteraard niet de voorkeur, maar hoort nu eenmaal bij de realisatie van de grote veranderingen, waar dit bestuur zich voor inzet. De ambitie is groot en daadkracht wordt gevraagd. In dit proces worden fouten gemaakt, ook door ons. Dat is nooit een doel op zich, maar het gevolg van de vele activiteiten die door het bestuur in gang zijn gezet. Belangrijk is om in die situaties steeds de doelen in de gaten te houden en samen naar oplossingen te blijven zoeken.

Met onze hartelijke sportgroet,
Namens het bestuur van de Nederlandse Duivensportbond,

Esther Noorderijk
Lid NPO bestuur

 Reactie:

Nu de Afdelingen een duidelijk signaal hebben afgegeven in de bijeenkomst van 4 december jl., kon het niet uitblijven dat het NPO Bestuur met een reactie zou komen. De NPO-reactie zal bij menigeen de wenkbrauwen doen fronsen en in diverse mails aan “Duivensport Allerlei” werd al gevraagd: “Is dit dezelfde NPO?”

Ik kan het vooralsnog niet anders betitelen als een charme offensief door het NPO Bestuur. Want wat moet je anders met het oog op de bestuursverkiezingen van 14 maart 2020? En dan heb ik het nog niet over de andere punten die op de agenda komen.

Een bestuursverkiezing onder leiding van een externe voorzitter, is dat wel nodig? Jammer dat voor de gemaakte keuze geen toelichting wordt gegeven, zou dat wel graag willen weten. Er moet toch een gegronde aanleiding voor zijn. Hoop dat die er dan ook snel komt. En: is dit volgens de NPO statuten (of waar dit geregeld is) toegestaan?

Van de andere kant: zo loop je als zittend bestuur niet het risico dat er met de vinger naar je zelf wordt gewezen (bijvoorbeeld geen sprake van belangenverstrengeling), mocht er iets mis gaan bij de verkiezingen.

En dan:
Uit de passage “Het bestuur bestaat nu uit 4 personen. Op 14 maart 2020 zullen wij een bestuursverkiezing organiseren.”, trek ik – en ik kan er natuurlijk gigantisch naast zitten - de conclusie dat de huidige 4 bestuursleden, blijven zitten en er uitsluitend voor de vertrekkende leden nieuwe kandidaten worden gezocht.

Als dat zo is, is dat gezien de opinie die er thans in duivenland heerst, een verstandige keuze? Ben benieuwd naar het standpunt van de Afdelingen als dit onderwerp in januari 2020 ter sprake komt.

Feit is wel dat er positieve zin beweging zit in de discussie die nu al maanden over onze NPO wordt gevoerd. Ik hoop dat dit zal doorzetten zodat we het nieuwe decennium op een positieve wijze kunnen ingaan.  

Update 3

DE NPO TREIN DENDERT (NOG) DOOR.

De trein dendert nog steeds door naar onbekende bestemming en zonder kaartje voor de reis.
Onze machinist (M.v.d.K) heeft zijn conducteur en stoker onderweg verloren.
De conducteur (TG)heeft inmiddels aangegeven dat hij geen vertrouwen meer heeft in de machinist en de stoker is er ook mee gestopt. Belangrijke personen op de trein, maar gelukkig voor de machinist heeft hij nog reservepersoneel. Hoewel deze nog nooit iets naar buiten gezegd hebben maakt hij van de nood een deugd.
Het personeel wat over is krijgt een opwaardering van rang en worden belangrijk gemaakt. De reserve stoker laat hij aangeven dat hij de liefhebbers en afdelingen moet waarschuwen dat zij in de pas moeten blijven lopen. Via een door de minister in Frankrijk beëdigde ambtenaar kunnen lossingen die niet aan de door hen gestelde voorwaarden voldoen, gegijzeld worden met inbeslagname van containers en duiven tot gevolg. Men is maar gewaarschuwd.
De koffiejuffrouw mag alle liefhebbers van Nederland informeren over de koers van de machinist.
Hij heeft daar zelf kennelijk geen tijd voor.
Alle duivenliefhebbers die achtergebleven zijn op het perron slaan van verbazing achterover. Een totaal andere koers en toonzetting. Heb maar vertrouwen in de machinist en dan komt alles goed. “U kunt rustig gaan slapen”! Kijk maar naar onze financiën, daar zit nog € 900.000 in de kas, maar hij vergeet er per ongeluk bij te zeggen dat de betalingen van vaste voetringen, chipringen e.d. nog moet worden gedaan. Wij mogen blij zijn als er verantwoorde zwarte cijfers worden geproduceerd.
Heb maar vertrouwen in de machinist (laat hij roepen door de koffiejuffrouw) Wat hij allemaal voor de passagiers doe: Geen prijsverhoging van de contributie, geen verhoging van de vaste voetringen, geen verhoging van de chipringen. De volgens hem 17000 liefhebbers (volgens financieel verslag amper 15.000) kunnen gerust gaan slapen.
Ook kunt u de vertrouwde en goede systemen blijven gebruiken!!! Dus geen angst voor hoge kosten. “U kunt gerust gaan slapen”.
Jammer dat de machinist dit zelf niet durft te zeggen of te schrijven.
Het is wel te verklaren natuurlijk. De meeste mensen in de eerste wagon (lees: afdelingsbestuurders) hebben het vertrouwen opgezegd in de machinist. De formule om meer stemmen te vergaren voor zijn beleid door platforms ook stemrecht te geven werkt niet meer. Ook hier hebben aanhangers van zijn beleid het veld moeten ruimen, dus de roep naar de achtergebleven mensen op het perron is heel slim. Door aan te geven dat alles goed komt zullen deze op de verenigings-/afdeling vergadering zeggen dat de machinist het misschien toch wel goed doet en zijn hem best nog wel een kans willen geven. Geen prijsverhoging en 900.000 euro in kas klinkt toch prima.
Het feestje dat Olympiade gaat heten zal ook wel goed komen en we hebben toch genoeg in kas.
Laat u niet in slaap wiegen. De achtergebleven passagiers moeten financieel bloeden bij een tekort.
Bij de eerstkomende vergadering wil de machinist dat er een externe voorzitter wordt aangesteld om de vergadering te leiden en om de schade te inventariseren. Een slimme zet van de machinist, blijft hij zelf uit de wind en dan maar hopen dat het een “onafhankelijke” externe voorzitter is en niet een spreekbuis van de machinist.
 Misschien heeft zijn muze (mevr. O. te A.) hem een goede suggestie aan de hand gedaan.
ADVIES:

Blijf wakker en ga nog niet slapen en zeker niet gerust.
Een nog steeds ongeruste passagier.
M.A. Allessie

 

Reacties aan: hans@bodelierpigeons.nl 
Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.