Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

       
   


 

 


 

 

       

 

 

 

 

 


2019 - 82 - Oproep  Vervolg van de GPS-pilot in Zeeland


De Afdeling Zeeland, in vergadering bijeen 11 december 2019.  

Realiseert zich de volgende feitelijke ontwikkelingen :  

1.
Waar komen we vandaan ? In 2000 nog ruim 2000 leden en 60 verenigingen, nu 20 jaar later nog 750 leden en 20 verenigingen.

2.
Waar gaan we naar toe ? Gezien de huidige leeftijdsopbouw zal er, als we op ongewijzigde voet doorgaan, nog een 500 leden over zijn in een 12-tal verenigingen over een jaar of 5. Daarmee is de afdeling Zeeland niet langer in staat om zelfstandig te blijven bestaan!  

Roept daarom haar leden op om, samen met het afdelingsbestuur,  te werken aan de toekomst. Uw afdelingsbestuur is in ieder geval bereid om te werken aan een toekomst voor de Zeeuwse duivensport en daar hebben we iedereen hard bij nodig! Of eerst en vooral, zoals één van ons het indringend formuleerde:

 “We hebben elkaar hard nodig en die afhankelijkheid zal alleen maar toenemen als de daling voorzet. Geef elkaar de ruimte en toon begrip voor zaken die misschien minder belangrijk voor jezelf zijn, maar wel van belang zijn voor een ander. Laat de duivensport in Zeeland niet verworden tot een stiefkindje van Zuid-Holland of Brabant en liefhebbers van buiten de provincie de beslissingen gaan nemen over ons !”

 Overwegende:  

Het proces van Start- via het Basis- naar het Einddocument 2021.  Afgelopen voorjaar is het basisdocument “Een Dijk van een Duivensport” vastgesteld door de leden waarin een aantal stappen zijn benoemd.

 1.
In de regio sterke inkorfcentra neerzetten die de taken en verantwoordelijkheden kunnen en willen dragen. Financieel gezond en maatschappelijk betrokken om zo de toekomst van de sport te kunnen borgen.
2.
Zoveel mogelijk gebruik maken van de technologische mogelijkheden. Hierdoor worden de vrijwilligers binnen een inkorfcentrum minder belast en wordt de sport ook voor de buitenwacht inzichtelijk gemaakt.
3.
Bieden van alle spelvormen, van leervluchten tot de zwaarste marathonvluchten, binnen 1 kader. We dragen daarmee allemaal ons steentje bij aan het voortbestaan van de duivensport in Zeeland.
4.
Ontwikkelingen op duivensportgebied door ontwikkelen op pilotbasis binnen de werkgroepen. Vanuit de werkgroepen komen er enkele vertegenwoordigers in de regiegroep die, tezamen met de programmaleiders, projecten gaan uitwerken binnen hun werkgroep. Zaken die belangrijk zijn voor de duivensport en passen bij het aandachtsgebied in Zeeland. 

Dit is niet langer een keuze maar een noodzakelijkheid om de sport te kunnen behouden in Zeeland!!!

 Het Rondje Zeeland:
Het afdelingsbestuur is de  afgelopen 2 maanden volgens afspraak de provincie ingetrokken en zijn daar met de lokale bestuurders over en weer zeer openhartig in gesprek geweest: De samenvatting van deze bijeenkomsten heeft U ontvangen, maar in het algemeen kunnen we stellen:

1.
De leden en verenigingen zijn te weinig betrokken bij de plannen (gevoel van Zij tegen Wij)
2.
Onduidelijkheid heeft verkeerde verwachtingen gecreëerd en daarmee ook teleurstellingen
3.
Ontbreken van kaders (afspraken en regulering) maakte de uitvoering lastig en wekte weerstand bij de deelnemers. Niet alleen voor het afdelingsbestuur, maar ook voor de projectleiding was er herkenning en erkenning voor deze zaken.  

Voor een oplossing van deze pijnpunten is door de projectleiding aan de stuurgroep gevraagd om de projectstructuur van de Zeeuwse Pilot drastisch te kantelen:  

Wat houdt deze kanteling of structuuraanpassing dan in?

 1.
Op 19 december worden alle deelnemers aan de Zeeuwse  werkgroepen uitgenodigd  om de opbrengst van het Rondje Zeeland te bespreken en verder uit te rollen.  

2.
In die bijeenkomst zal als 1e stap  een Zeeuwse Regie & Reflectie groep worden geformeerd incl. de programmaleiders (Niet Zij maar Wij )
Met deze regiegroep geven de liefhebbers zelf invulling aan de zaken op een manier die voor hun belangrijk is voor het voortbestaan van de duivensport.  

3.
Aan de stuurgroep zal worden gevraagd, kaders te scheppen voor de vernieuwing (lees bv. specificaties nieuwe ECS e.d.) en zorg dat de regelgeving aansluit bij de wensen van de liefhebbers van nu en in de toekomst. Geef de (financiële) ruimte aan de liefhebbers en hun verenigingen om zaken verder door te ontwikkelen die worden aangereikt door de partners in het GPS2021 traject zoals het ontwikkelen van een abonnementsvorm.

 4.
Aan de Projectgroep en de programma leiders de vraag: Geef via de regiegroep de werkgroepen duidelijke opdrachten en laat daarbij ruimte voor een persoonlijke inbreng zolang die geen afbreuk doet aan het uitgangsprincipe. Stel een tijdspad op om projecten op te leveren zodat er een duidelijk plaatje ontstaat voor alle liefhebbers. Communiceer dit regelmatig zodat speculatie geen eigen leven gaat leiden. _________________________________________________________________

Besluit  

Het is tegen deze achtergrond (het stemmingsbeeld, de urgentie en de geduide agenda c.q. stappen) dat aanwezigen op de vergadering van afdeling Zeeland ’96 bijeen op 11 december 2019, de bijeenkomst van de gezamenlijke Werkgroepen op te roepen om met de kanteling door te pakken en daadwerkelijk uit te werken.  

Oproep vanuit de afdelingsvergadering (kort samengevat)  

• De Kanteling terug te koppelen in de bijeenkomst werkgroepen m.n. d.d. 19-12-2019.
• Vorming van een R & R groep
• Niet streven naar minder inkorfcentra, maar inzetten op levensvatbaarheid in de (nabije) toekomst • Druk zetten op pilots vanuit de markt  (Incl. NPO Spec. /  ECS. KADERSTELLING)
• De Agenda en de planning richting einddocument te presenteren en verder te duiden 
• Het bestuur van de NPO en de ledenraad middels een resolutie op te roepen

Update 1

Hallo,
Even een reactie op deze ommezwaai? Als dit de nieuwe manier van communiceren wordt, hulde.
Wel jammer dat er eerst wat wrijving moest komen om dit te bewerkstelligen. Alleen vraag ik mij af of enkele hoofdrolspelers niet beter vervangen kunnen worden door anderen die er wat fris en fruitig in staan.
Want als ik de brief van de projectleider in Het Spoor zo lees, dan heeft deze man veel rancune en oud zeer in z’n rugzak.
gr
Rien Quist

Update 2

Bijeenkomst werkgroepen afdeling Zeeland van 19 december 2019
Klik hier voor deze update 

Reacties aan: hans@bodelierpigeons.nl 
Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.