Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

       
   


 

 


 

 

       

 

 

 

 

 


2020-70 Duivensport ingewikkeld?

Naar aanleiding van de in Het Spoor nr. 35 geplaatste discussie notitie “is de duivensport te ingewikkeld geworden”
 geef ik graag een reactie.

Het begrip invliegduiven/opleerduiven is in het verleden al vaak onderwerp geweest van heftige discussies in de ALV van onze NPO. Het laats was dit het geval onder het voor gaande bestuur in 2016 en 2017. Eveneens was dit zo in het toenmalig overleg gedurende ± een jaar, tussen de 11 afdelingen, dit ter voor bereiding op het te voeren beleid voor het later gekozen bestuur met als voorzitter M.v.d. K., waarbij ik zelf toen nog als kiesman voor de afdeling Zeeland ’96 aanwezig was.
In de ALV voorjaar 2017 is besloten invlieg duiven niet meer toe te staan. Door slag gevend argument bij monde van de voorzitter M.v.d.K. “dit komt voort uit advies van het afdelingsoverleg”. Dit is, c.q. was niet juist er is in het afdeling overleg nooit over gestemd en er was zeker geen overduidelijke meerderheid voor afschaffing van invliegduiven. De door mij toen aan gevoerde tegenwerpingen werden niet gehoord en dus is aangenomen dat invliegduiven niet langer was toegestaan.

Tevens is er in die periode door het toenmalige bestuur een landelijk leden enquête gehouden waarbij de vraag werd gesteld wel of geen invlieg duiven, de uitkomst overigens veel later gepubliceerd, was 47,5 % voor en 45 % tegen. Op 24-4-2017 is in en samenkomst NPO bestuur en bestuur Zeeland nog een poging gedaan de kwestie uit de wereld te helpen maar zonder succes. In mei 2017 is door het afdeling bestuur zelf, om verdere escalatie te voorkomen, besloten, na dreigementen van het niet verstekken van lossing vergunningen e.d. invliegduiven niet langer toe te staan. Dit betekende van 30 tot 35.00,00 euro minder inkomsten deze cijfers zijn over de jaren 2015 en 2016 aangetoond en overlegd. Door de vele discussie die ook in de Zeeuwse verengingen is ontstaan is ondanks dat in 2019 middels afspraken binnen de Pilot weer invliegduiven met chipring werden toegestaan de vrachtopbrengst wel verbeterd maar bedroeg slecht 30 à 40 procent van de voorgaande jaren. In 2020 is dit naar verwachting vrijwel terug op het niveau van 2016 nl. 28 % van het aantal duiven met een opbrengst van ± € 38.000,00.


Voor wat betreft de mogelijkheid door u geopperd voor opleer / training op een bepaald aantal plaatsen in te korven is voor de Zeeuwse situatie geen optie, deze zal slechts een kleine tijdwinst opleveren maar de af te leggen rijafstand voor de ophaal wagens blijft vrijwel gelijk. Het betekent eveneens dat de liefhebbers eerst zelf al naar locatie moeten rijden maar dat toch het aantal duiven nog te beperkt blijft en daarmee niet rendabel zal zijn. Samenwerking met bv. Brabant 2000 wat overigens al eerder is onderzocht is geen optie wegens het gebruik van andere boxen is dit niet uitvoerbaar. Ook met afdeling Zuid-Holland is geen optie omdat de afstanden van de lossing locaties onvoldoende overeenstemmen.

Hoewel in andere afdelingen samenwerking de laatste jaren wel is opgestart zijn mij hiervan geen gegevens bekend maar is ook het succes hiervan tot mij nog niet doorgedrongen, mijn vrees is dat de cijfers ook hier in rood moeten worden geschreven.


Ook om een andere reden de opleer te doen in een beperkt aantal lokalen levert naar mijn mening geen positief effect op voor het verenigingsleven eerder het tegendeel. Het zullen namelijk steeds
dezelfde werkers zijn die in het toch al te volle programma weer een avond extra paraat moeten zijn en in hoofdzaak voor liefhebbers uit zuster-verenigingen, het is dan ook zeer de vraag of dit de sfeer in de vereniging ten goede zal komen.

Dat het geheel afschaffen een invliegduiven een positief effect zou hebben op het verenigingsleven en daardoor bijdraagt aan een betere uitstraling van de duivensport wordt door mij eveneens niet gedeeld.

De uitdrukking de categorie liefhebbers die zo min mogelijk in de vereniging willen komen komt op mij over als een wat ongelukkige woordkeus. De groep liefhebber waar u hierop doelt, zouden juist bij toestaan van invliegduiven wel in hun vereniging komen wat de samenhorigheid en gezelligheid in de club wel ten goede zou komen en daarmee ook de uitstraling van de duivensport. En wat te denken als deze groep leden hun duiven toch verplicht in concours moeten zetten en dit nood gedwongen doen maar vervolgens de klok niet meer komen afslaan. Kunnen we dan nog spreken van eerlijk spel? Dit zal dan toch betekenen dat er sprake is van grote concours vervalsing.

Omdat ook anno 2020 in den lande nog steeds grote verschillen in opvatting en duivensport beleving bestaan zou ik persoonlijk zeker niet zo ver willen gaan dat er een 100% ja of nee besluit zou komen van wel of niet voor invliegduiven maar laat het een zaak van de afdeling zijn waar dit op een volledige democratische wijze kan worden besloten, vrijheid blijheid voor een ieder.


Als voorbeeld: nu zijn er afdeling waar het geheel is uitgesloten zoals Zuid-Holland en ook dat er zelfs in afdeling 4 z.g. fondverenigingen bestaan welke in het geheel niet aan de reguliere vluchten van het afdelings programma deelnemen m.u.v. de fondvluchten en voor het overige alleen hun duiven inkorven als trainingsduiven.

Als de discussie die ongetwijfeld gaat volgen en de besluiten toch zou leiden tot afschaffen van invliegduiven is dit voor de afdeling Zeeland opnieuw een aderlating en sluit ik niet uit dat dit de volledige teloorgang van de Zeeuwse duivensport zou kunnen betekenen.

En dit juist op het moment dat in Zeeland in het Pilot project, waarin u als bestuur mede partner bent, grote stappen zijn gezet tot verdere modernisering van duivensport. Door het inmiddels feilloos werken van het door de firma Bricon geïnstalleerde PAS systeem wat onbegrensde mogelijkheden en voordelen biedt voor de leden en deelnemers in vele opzichten. Onder andere minder werklast minder werkers, minder papier, sneller inkorven betere controle op eigendom en enting ect.

Als voorbeeld, de fondliefhebber want dit is de overgrote meerderheid die invliegduiven of trainings- duiven wil inkorven nu daags na inkorving van het werk thuiskomt zal zijn eerste gang zijn naar het hok te gaan om te zien hoeveel er zijn en welke er ontbreken. Zij zullen bij het gebruik van het PAS systeem zeker tijdens het dagelijks werk meerdere keren hun smartphone raadplegen om te zien hoeveel en welken er al zijn. Dit is sportbeleving en plezier wat nooit tevoren is gekend.

In de discussie over dit onderwerp die er zeker zal komen zal de tijd ons leren wat het als resultaat zal opleveren.

Ik hoop met dit schrijven, volledig naar waarheid, in de eerste plaats namen mij zelf maar tevens namens de afdeling Zeeland’96 een bijdrage te hebben geleverd.
Met sportgroeten,
De voorzitter M.J. Laban

Update 1

Hallo Hans,

Hier even een reactie op het schrijven van de Afdeling Zeeland voorzitter. Wat het invliegduiven probleem betreft ,daar ga ik wel een beetje met hem mee.
Want dat is en blijft een moeilijke zaak en is door verschillende opvattingen bij de diverse Afdelingen moeilijk te streamen.
Wat de gederfde inkomsten betreft, daar werkt de Afdeling natuurlijk zelf aan mee door op enkele plaatsen in Zeeland het toe te staan dat de firma Bauwens in het weekend trainingsvluchten organiseert.
Maar zolang de Afdeling hier geen zorg voor draagt, voorziet dit in een behoefte.
Waar ik wel over verbaasd was, is dat hij hier een reclamecampagne gaat voeren voor het Bricon pas systeem.
Dit systeem wat al 2 jaar in gebruik is bij de Nishoek en net als alle nieuwe zaken te maken heeft gekregen met opstartproblemen, is helemaal niet zo vernieuwend als de voorzitter wil doen geloven.
Het melden, bericht krijgen op smartphone of telefoon kan al jaren bij diverse andere systemen.
Deze reclame is volgens mij meer ingegeven door de angst dat nu de pilot in zeeland moet worden afgesloten het Zeeuwse / Nishoek plannetje in het water dreigt te vallen.

Bij de aanname van GPS 2021 in 2018 is op slinkse wijze deze Nishoek/ verrhoek en briconmaterie er in verweven, zonder dat daar ruchtbaarheid en of bekendheid aan was gegeven.
De toenmalige NPO-voorzitter heeft toen enkele Zeeuwse bestuurders betrokken bij zijn luchtfietsprogramma.
Hoe dat men hem en nu met zijn  geesteskindje is afgelopen, weten we allemaal.
De gegeven info is en was nog steeds onduidelijk, want zelfs nu 2 jaar later is er nog geen duidelijkheid over de kosten, de Bricon-prijslijst is er nog een uit 2016.
Tevens blijkt dat het Briconsysteem eigenlijk niet eens de juiste goedkeuring had/ heeft, wat op zich gevaarlijk is.
De voorzitter wilde niet discussiëren via social media, maar nu blijkt dat men dit middel gruwelijk heeft onderschat waagt hij zich ook op dit platform.
Het ware vele malen beter geweest om zo open qua communicatie dit vanaf het begin te doen.
Wat de nieuwe locatie van de Nishoek betreft, daar is tot nu toe ( ondanks hoogdravende berichten) niets van terecht gekomen.
Heel opvallend is nu dat de voorzitter het voortouw heeft genomen, terwijl eerder dit door de GPS/ Nishoek kopstukken werd gedaan.
Er is/was in Zeeland geen steun voor dit project, wat ook blijkt uit het gegeven dat er geen tweede testlocatie is gekomen.

Al met al resumerend, nu de steun vanuit de NPO is weggevallen en deze zaak 9 verenigingen en zo’n 50 leden heeft gekost en dat volgens ingewijden er ook reeds door diverse organisaties 60.000 euro in zou zijn gestoken, het juiste moment nu is aangebroken om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen.

Ook is het een goed moment voor hun zelf om zich eens te vergewissen over hetgeen ze hebben veroorzaakt, namelijk giga veel onderlinge wrevel.
Men zal als redmiddel wel weer de boodschapper(s) als kwade genius aanwijzen, maar geen enkele boodschapper heeft in deze zaak beslissingen genomen.
Het gps 2021 plan had/ heeft goede dingen, maar de uitvoering in Zeeland heeft te wensen overgelaten.
Te onduidelijke inhoud, zaken erbij gehaald die het belang van de Zeeuwse duivensport eerder schaden dan goed doen.

Tevens vraag ik mij af waarom de versie die in ‘Op de hoogte’ stond ten aanzien van het beëindigen van de pilot, haastig in beknopte versie aan de leden is verzonden, want enkele essentiële passages zijn weggelaten.

Ik wil er voorts op wijzen dat velen dit vanaf dag 1 hebben zien aankomen en is het dus wederom gebleken...wat te mooi is om waar te zijn, is het dat ook.
Gr
Rien

 


 
Reacties aan: hans@bodelierpigeons.nl 

Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.