Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

       
   


 

 


 

 

       

 

 

 

 

 


 

2020-74 Zeeuwse GPS 2021 pilot: succes of fiasco?

Aanleiding Zeeuwse pilot

Zeeland’96 had oktober 2018 volgens ons afdelingsbestuur geen zelfstandig bestaansrecht meer. Het afdelingsbestuur voorspelde Euro 40.000,- verlies over 2018 en de vrachtprijzen zouden onbetaalbaar hoog worden. Dit was de reden van het opstarten van een “reddingsplan” voor de duivensport in onze provincie.

De aanpak volgens de NPO GPS 2021 wonderformule /-methodiek zou ons vanaf 2021 weer extra leden gaan opleveren. Het doel van de pilot was om voor de toekomst een zelfstandige duivensport in Zeeland zeker te stellen.

Alhoewel er een serieuze argwaan bij vele verenigingen bestond werd er toch massaal ingestemd met deze pilot. Immers een alternatief voor een zelfstandige afdeling was er volgens ons afdelingsbestuur niet.

Gelikt uitziende presentaties met algemene kreten zoals inspraak, democratie, transparantie, werkgroepen , draagvlak en het bestuur komt naar U toe etc. zorgden voor het wegnemen van de laatste twijfels. Het resultaat van onze pilot zou model staan voor de toekomst van de overige afdelingen.

 

De partners

Er werd een mantelovereenkomst opgesteld en ondertekend door de Pilot partners. Verbazingwekkend voor velen was dat er naast de logische partijen NPO en afdeling Zeeland’96 er als derde partij de Stichting de Nishoek werd gepresenteerd. De Stichting de Nishoek is zoals algemeen bekend geen lid van de NPO.

De Stichting de Nishoek is bewust zo opgericht en bewust geen lid van de NPO om geen rekening met de NPO-reglementen te moeten houden. De allerbelangrijkste bijdrage in hun verdienmodel bestaat n.l. uit het als concurrent van de afdeling meerdere malen per week organiseren van opleervluchten vanuit België en Frankrijk.

 

Werkgroepen

De volgende commissies/werkgroepen werden geformeerd:

-          Communicatie: Nooit iets van gehoord of gezien. Zou normaal gesproken bij dit soort veranderingsprocessen een zeer belangrijke rol kunnen vervullen.

-          Sport en Spel: wel regelmatig bijeengeweest, echter geen rapportages naar leden gepubliceerd

-          Innovatie en Creativiteit: wel regelmatig bijeengeweest, geen rapportages naar leden gepubliceerd

-          Regionalisatie: wel regelmatig bijeengeweest, geen rapportages naar leden gepubliceerd

-          Regie- en Reflectiegroep (per eind 2019): Slechts 2 keer iets gepubliceerd naar de leden, echter niks concreets. De pilot ging na vertrek van onze vorige NPO voorzitter als een nachtkaars uit.

 

Ook krijgen deze commissies/werkgroepen geen vermeldingen in de concept-eindrapportage van de pilot. Ongelooflijk, zeker voor de leden die hierin tijd en moeite in onze toekomst dachten te investeren.

 

Communicatie

Zeer belangrijk bij dit soort veranderingsprocessen.

Het eerste jaar werden er diverse rapportages rondgestuurd. Zagen er vaak professioneel uit met vele algemene en niks zeggende kreten.

Zeker niet in de taal van de gemiddelde duivenmelker. Geen enkel concreet feit of idee werd vermeld. Het tweede jaar hebben we maar een enkel algemeen bericht ontvangen en weer zonder enige concrete info of richting. De ideeën en voorstellen vanuit de werkgroepen werden door het afdelingsbestuur nooit gedeeld met de leden. Op de vele vragen vanuit de verenigingen om concrete info werd door het afdelingsbestuur of niet of weer zeer algemeen gereageerd. Vele liefhebbers voelden zich niet serieus gevonden, haakten, moe geworden van de loze kreten, af en geloofden het verder wel.

 

Aanpak, aantal verenigingen/ leden

Bij de start van de pilot (eind 2018) bestond onze afdeling uit 29 verenigingen. Ondanks het feit dat er een paar verenigingen al enkele jaren weinig duiven meer inkorfden had ons afdelingsbestuur hierop in voorafgaande jaren nooit enige actie ondernomen. Dat veranderde snel na het begin van de pilot.

Vlak voor de start van seizoen 2019 vonden 9 verenigingen, zonder informatie of aankondiging vooraf, een bombrief op de mat met de mededeling dat met ingang van het seizoen 2019 hier geen duiven meer zouden worden opgehaald. Resultaat: 9 verenigingen kondigden zo hun opheffing aan en er volgde nog een vereniging waardoor we in één klap een derde van onze verenigingen kwijt waren. Deze 10 verenigingen hadden op dat moment samen nog 174 leden. In no-time hadden we hierdoor 129 leden ofwel 15,6 procent minder leden.

Verloop ledental Zeeland’96

 

jaar

2016

2017

2018

2019

2020

Leden aantal Zeeland'96

902

851

825

760

696

Ledenverlies Zeeland %

 

5,60

3,10

6,50

8,40

 

 

 

 

 

 

Aantal verenigingen

 

 

29

24

19

 

 

Verloop ledental NPO

 

2016

2017

2018

2019

2020

NPO

18606

17.698

16.932

16.051

15279

Ledenverlies %

 

4,9

4,3

5,2

4,8

 

 

Belangrijkste oorzaken teloorgang Zeeuwse duivensport

Aan vergrijzing en krimp alsmede onze lastige logistieke / geografische ligging kunnen we niet zoveel veranderen.

Ons grootste wel beïnvloedbare probleem is dat al een paar jaar lang niet alle Zeeuwse duiven meer in onze eigen afdelingscontainers terecht komen maar voor een belangrijk deel bij onze 2 Zeeuwse concurrenten worden ingekorfd.

Hiervoor verantwoordelijk zijn verder o.a. onze NPO en overige afdelingen die ons een verbod op invliegduiven hebben opgelegd. Jarenlang hadden we jaarlijks rond de 60.000 aan vracht-/invliegduiven vervoerd. Dat betekende voor Zeeland ca. 25% aan extra mandbezetting en ca. 25% lagere vrachtkosten.

Die extra duiven zijn we door het verbod op invliegduiven en de oneerlijke concurrentie van de 2 (Nishoek en een bestuurslid) andere Zeeuwse partijen kwijtgeraakt. (met hierbij veruit de grootste rol voor onze mantelovereenkomst- en pilot partner de Nishoek)

Hierbij speelde het gebrekkige door onze afdeling georganiseerde opleerprogramma ook nog een belangrijke rol om het opleer-geluk elders te zoeken.

De invliegduiven via de afdeling ingekorfd moeten allemaal verplicht over de antenne en die bij de 2 Zeeuwse concurrenten niet.

De invliegduiven werden zo dus uit onze containers rechtstreeks naar de Zeeuwse concurrenten gejaagd met alle voor ons negatieve gevolgen van dien.

Zo maken we zelf als Zeeuwen onze mooie sport ook versneld kapot. Er is, zeker in de kleinste provincie Zeeland, geen markt voor 3 concurrerende partijen in de duivensport. Dat zou je als pilot partners


 

ook niet moeten willen als de toekomst voor duivensport in Zeeland je lief is.

Zeeland’96 moet tijdig voor elk seizoen structureel een geschikt opleer- programma aan haar leden aanbieden.

 

Waarom niet aangepakt?

Aan dit Zeeuwse deel van het invliegduivenprobleem is in 2 jaar pilot niks veranderd. Het belangrijkste probleem voor het zekerstellen van onze toekomst en als probleem oplosbaar door/tussen de 3 mantelpartijen heeft zelfs nooit aandacht gekregen. Althans niet in enige rapportage naar de leden toe.

Ook niet nadat de 25 bestuurders van de 4 grootste verenigingen uit Samenspel-West dit punt (en vele andere) in 2019 uitgebreid schriftelijk per brief bij het afdelingsbestuur aan de orde hebben gesteld.

Deze verenigingen spraken kort na de start van de pilot hun grote zorgen uit over de gang van zaken binnen de pilot en naast kritische bewoordingen boden deze verenigingen aan om gezamenlijk in overleg te treden hoe e.e.a. te verbeteren. Dat werd echter verre van gewaardeerd.

Zouden de pilot partijen vooraf afgesproken hebben het hoofdprobleem in Zeeland binnen de pilot te laten rusten? Dat zou een schande zijn.

 

Schorsingen

Eén van de 25 bestuursleden die deze bovengenoemde brief hadden ondertekend werd met instemming van afdelingsvoorzitter en NPO schriftelijk geschorst door de Nishoek. Als notulist werd hij verantwoordelijk gehouden voor de gezamenlijke brief en de kritiek moest stoppen dus vandaar de schorsing. Als signaal naar alle leden om hun mond te houden. Later volgen er nog een paar mondelinge schorsingen na het uiten van kritiek op de gang van zaken m.b.t. de pilot. Niet te geloven anno 2019 maar helaas wel gebeurd binnen onze pilot.

 

Nog veel meer

Er is in het kader van de Zeeuwse pilot nog veel meer aan de orde gekomen zoals een zgn. exclusief Zeeuwse duivenbelevingscentrum waarover nu al jaren lovend wordt gesproken door afdeling en NPO maar waarvoor nog steeds geen spa de grond is ingegaan. Er zijn hierover veel onbeantwoorde vragen. Zoals b.v.: Gaan de Zeeuwse nog overgebleven leden hieraan direct of indirect meebetalen?

Over het in exclusieve samenwerking met Bricon ontwikkelen van het PAS systeem kan ook wel een boekje worden geschreven. Afgezien van de wijze waarop is dit wel het enige deelproject van de pilot dat op zich verder succesvol en vlotjes is verlopen met technisch gezien een fraai nieuw systeem. Opvallend is wel dat de NPO voorlopig dispensatie voor het gebruik van dit systeem heeft verleend aan de Stichting de Nishoek en die is dus geen lid van de NPO.

Een nieuwe systeem lost verder echter geen typisch Zeeuws probleem op maar is een landelijke en mondiale ontwikkeling. Over de prijsstelling van dit nieuwe systeem is er ook al maandenlang voortdurende geheimzinnigheid door ons afdelingsbestuur ondanks toezeggingen deze naar de leden helder te communiceren.

 

Succes?

De NPO, afdeling en de Nishoek jagen onnodig versneld een groot aantal leden weg en laten verder ons grootste probleem gedurende 2 jaar pilot onaangeroerd maar spreken dan toch nog van een succesvolle pilot.

We waren al de kleinste afdeling en na de pilot zijn we nu dus veruit de kleinste afdeling. Ons toekomstperspectief is dus kleiner dan ooit.

Door extra ledenverlies vanwege de pilot zullen de toch al torenhoge vrachtprijzen nu zeker nog hoger worden.

Maar in de eindverklaring van de pilot spreken de partijen van “waardevolle ontwikkelingen en mooie ervaringen”.

Ons afdelingsbestuur wil ondanks veel kritiek en tegen het advies van de NPO in zelfs een vervolg met concurrent Stichting de Nishoek.

 

Ook bijzonder is dat de uiteindelijke eindverklaringen zoals ons toegestuurd door de afdeling en de NPO van elkaar afwijken. Zo is in de versie die door ons afdelingsbestuur is verstuurd is een afrondend einddocument toegevoegd waarvan in de officiële NPO-verklaring geen sprake is.

 

Beëindiging pilot, rol NPO en afdelingen

Dat ons nieuwe NPO bestuur de stekker uit deze pilot trekt is voor vele Zeeuwen zeer begrijpelijk en zeer gewenst.

Het zou de NPO en afdeling echter sieren om samen het grootste beïnvloedbare Zeeuwse probleem om hier zelfstandige duivensport te behouden te gaan oplossen door ervoor te gaan zorgen dat die andere partijen onmiddellijk stoppen met het versneld afbreken van de Zeeuwse duivensport. De NPO heeft ons als drijvende partner achter deze pilot mede in de versnelde en vergrote problemen gestort en wil zich nu ogenschijnlijk stilletjes terugtrekken en ons het maar laten uitzoeken. Dat zou je van het huidige NPO bestuur niet verwachten en is ook volstrekt onacceptabel. De NPO en de afdelingen zouden voor onderlinge solidariteit in onze sport moeten zorgen. En laten we niet vergeten dat Zeeland als kleinste afdeling nu het snelst tegen de gevolgen van de problematiek van krimp en vergrijzing aanloopt maar dat dit een landelijk probleem is en dus de andere afdelingen binnenkort ook merkbaar gaat raken.

 

Vervolg GPS2021 volgens ons afdelingsbestuur

Ons afdelingsbestuur noemt 26 november 2020 als de 2 belangrijkste concrete acties om onze afdeling toekomstbestendig te maken:
1. Aanpassing van de bestuursstructuur van de afdeling Zeeland, hoe en waarom echter wordt niet vermeld.

2. Inkomsten van buiten de sport zien te genereren zoals het inrichten van een elevingscentrum door de Stichting de Nishoek.

Als we hier met z’n allen voor gaan voorspelt ons afdelingsbestuur ons nog een lang zelfstandig voortbestaan. Ook moeten we ons daarbij onvoorwaardelijk conformeren aan alle nog te nemen afdelingsbesluiten

m.b.t. het vervolg van de Zeeuwse Pilot. En dit zonder die te kennen. Met andere woorden: geef het afdelingsbestuur maar een blanco cheque en het komt wel goed. De onrust onder de Zeeuwse liefhebbers neemt enorm toe. Velen vragen zich af waarom hetzelfde afdelingsbestuur het zo ver heeft laten komen als de oplossing zo simpel zou zijn. Alsof een aangepaste bestuursstructuur onze basisproblemen zou oplossen. De eventueel toekomstige gelden uit inkomsten buiten de duivensport om uit de Nishoek komen ten goede aan de Nishoek en niet aan de afdeling. Bovendien is het nog maar de vraag of het door het afdelingsbestuur veel geprezen belevingscentrum de Veerhoek er ooit komt.

 

Toekomstperspectief

Door in de pilot te sturen op reductie van het aantal verenigingen zijn we dus snel 34% verenigingen en 16% leden kwijtgeraakt

Vreemd genoeg ziet ons afdelingsbestuur in tegenstelling tot eind 2018 nu wel een zelfstandig toekomstperspectief. Schriftelijke navraag bij het afdelingsbestuur op welke cijfers, kentallen of nieuwe inzichten dit gebaseerd is blijven echter helaas ook volledig onbeantwoord. Naar schatting betalen de leden nu op de meeste vluchten al een toeslag van ca. 50% om de afdeling financieel in de zwarte cijfers te houden. En nergens in de presentatie wordt gesproken van bezuinigingen of acties in die richting. Ongelooflijk.


Stoppen en tij keren

In Zeeland moeten we niet alleen onmiddellijk stoppen met de pilot maar ook snel het tij zien te keren. En geen tijd meer verspillen aan een vage eindrapportages die een mislukking van de pilot moeten verbloemen.

 

Dus snel acties optuigen, zoals:

-Alle Zeeuwse opleer-/invliegduiven weer in onze afdelingscontainers

-onderzoeken naar besparingsmogelijkheden opstarten

-ons richten op de positieve ideeën die er al dan niet via de pilot werkgroepen geuit zijn.

-Laten we daarmee ook de werkgroep leden eens serieus nemen i.p.v. hun resultaten te verzwijgen.

-De afdeling moet zelf tijdig een volwaardig opleer-/invliegprogramma organiseren

-Laten we de brokstukken die er door de pilot in Zeeland zijn aangericht oppakken en proberen er weer een Zeeuwse eenheid van te maken.

-Afdelingsbestuur moet concreet en transparant gaan communiceren en luisteren naar de leden en moet stoppen met de achterkamertjespolitiek.

-Regeren is vooruit zien; Fusiemogelijkheden met Afdeling 5 onderzoeken om tot nieuwe afdeling Z-W Nederland te komen met daarin b.v. Samenspel Eilanden met daarbinnen mogelijke CC’s etc.

 

Dit alles in de hoop dat de NPO en andere afdelingen hierbij hun verantwoording pakken en voor een maximale ondersteuning zorgen. Het is een gezamenlijk probleem dat we dus ook alleen maar samen kunnen oplossen.

 

Tip voor rest van Nederland:

Leer van de Zeeuwse pilot fouten en koester bestaande verenigingen en leden.

Namens verontruste groep Zeeuwse liefhebbers: Wim

Update 1

Zeeuwse GPS Pilot 2021 Succes of Fiasco 2.0?

Enkele weken geleden verscheen er een stuk in de duivenmedia waar heel wat kritiekasters van gesmuld hebben. Iemand had het lef om iets te publiceren over de Zeeuwse pilot waar veel mensen hun vraagtekens bij hebben. Dat dit gepubliceerd wordt door het enigste duivenblad wat Nederland rijk is en dan ook nog als ingezonden stuk, met zoveel “informatie”, roept toch ook wel wat vraagtekens op. Zeker wanneer er door diezelfde hoofdredacteur om vernieuwing geroepen werd en daar over gepubliceerd en geschreven werd. Opvallend ook dat dit gebeurt nadat het nieuwe NPO-bestuur zich heeft teruggetrokken uit de pilot. Ook zoiets waar veel vraagtekens bij gezet dienen te worden. Beïnvloed door leden en daarop anticiperen of duidelijk maken aan de Nederlandse duivensport dat vernieuwingen nog maar even weg moeten blijven? Er worden allerlei dingen gesteld en beweerd, maar wat is er nu eigenlijk allemaal van waar?

Het lijkt een fantastische opbouw van begin tot het eind, maar de vraag is wat ervan overblijft wanneer er hoor en wederhoor was toegepast en niet een met een gekleurde bril geschreven was. Er worden namelijk zoveel dingen bijgehaald en groter gemaakt dan ze zijn. Het zou te wensen zijn dat er vooraf wat meer onderzoek gedaan werd of men begrijpend leert lezen. Dat blijkt moeilijk te zijn. Zeker wanneer je al overtuigd ben van je eigen gelijk.

Er worden namelijk woorden als wonderformule gebruikt en reddingsplan… Iets wat ik voor het eerst heb gelezen in het document en daarvoor nog nooit heb zien passeren. Deze woorden zijn nooit genoemd of uitgesproken. Het zou fraai zijn dat men het dringende nut ervan in zou zien en nog mooier dat er echt zo’n wonderformule zou bestaan. Er is blijkbaar nog niet doorgedrongen dat het al (te) laat is. Over fusies met andere afdelingen die ‘maar’ moeten gebeuren is ook nog een mening. Als men dan weet dat deze hier niet op zaten te wachten en ze nu bezig zijn met het geld opmaken kan je je afvragen of je jezelf daarbij aan wilt sluiten. Men wordt het nog niet eens over kleine zaken in de eigen afdeling, zoals bijna gebruikelijk!

Wat de fusie van de Nishoek in het verleden heeft laten zien is dat er meerdere clubs bij elkaar komen, maar nu, na verloop van tijd het aantal leden zakt door de natuurlijke afvloeiingen. Er is dus al een ervaring met fuseren. En blijkbaar zijn ze toch ergens goed in gezien er daar meer jongere liefhebbers lid zijn dan in een gemiddelde club! Zoiets als: Jeugd i.c.m. vernieuwing trekt jeugd! Dat hun grootste inkomstenbron het vervoeren is van duiven vanwege de opleer vluchten is de vraag. Er wordt jaarlijks een bonnen verkoop georganiseerd waar gemiddeld 10k. mee werd opgehaald. En los daarvan wordt er nog niks fout gedaan. De afdeling heeft namelijk inzicht in wat er wordt vervoerd en door wie. Opvallend is ook dat bepaalde leden uit Zeeland wel naar andere plaatsen rijden om alsook daarin te korven en de afdeling dus ook inkomsten misloopt. Zoiets als de pot verwijt de ketel dat die zwart ziet.

Het feit dat de werkgroepen niet goed uit de verf gekomen zijn is een punt van aandacht. Daar had het bestuur meer op kunnen anticiperen, omdat er zeker bruikbare concrete plannen waren. Overigens was de vraag wel of de deelnemende leden er zaten om echt vernieuwende plannen te bedenken, of om ervoor te zorgen dat er vooral niet vooruit gewerkt kon worden. Want vernieuwend en vooruitdenken blijft nog steeds een hele opgave!

Als we het hebben over hoor en wederhoor dan zou het puntje schorsing daar ook goed bij horen. Een schorsing of een ontzegging van het betreden van een gebouw zit wel degelijk verschil tussen. En welke reden had deze ontzegging. Ieder wel denken mens begrijpt dat dit niet zomaar tot stand komt. Wat er ook mist in dit stuk is dat deze zelfde persoon meerdere gesprekken heeft gehad, maar weigerde water bij de wijn te doen. Opvallend dat dit niet is terug te lezen.

Een belevingscentrum in Zeeland. Een mooi en innovatief plan. Dat de molens van de politiek langzaam draaien weten we in Nederland allemaal, maar dat bestuursleden van verenigingen rechtstreeks naar de betreffende gemeente communiceert om vooral de bouw niet door te laten gaan met drogredenen en halve interpretaties is een niveau van een kleuterklas. Jammer dat dit niet vermeld staat, maar wel vermeld wordt dat er nog geen spa in de grond staat! Apart ook als we het hebben over communicatie richting elkaar toe, maar dit wordt verzwegen!

Wat er ontbreekt.

Ondanks het hele epistel van leden die vervroegd stoppen, clubs die worden opgegeven, bombrieven een eigen opleerprogramma in de afdeling enz. vraag ik mezelf af wat deze mensen zelf hebben gedaan in de achterliggende tijd om het tij te keren. Niet vanaf 2018, maar daarvoor. Of was het zo makkelijk in de comfort zone en we kijken wel waar het schip strand? Is dat niet de instelling van slapend duivenmelkersland? Vernieuwing, verandering is automatisch een afkeer. Maar is de vraag gesteld wat de cijfers over een aantal jaar doen? Duiven vervoeren aan torenhoge prijzen en daar zal het niet bij blijven. Daar zijn ook duidelijke statistieken van. Waarom worden die niet genoemd of gebruikt? Het niet willen zien van? Het zijn verontruste leden. De vraag is op welke manier. Bang om hun hachje te verliezen. Met als doel zoveel mogelijk verwarring te strooien? Er zijn al geen nieuwe (jeugd)leden dus laat staan dat die erbij komen op deze manier. Dan is het gedaan met de duivensport in Zeeland. Wie is er dan verantwoordelijk voor? Het bestuur of de zogenaamde verontruste leden? Misschien is het goed om daar eens over na te denken. Dat kost zelf inzicht en dan moet er over iets heen gestapt worden. Het is al vanaf het begin dat de hoeven in het zand gingen, misschien wordt het eens tijd om die eruit te halen en wat verder te kijken…. Het zou een verademing zijn.
XLLI

Update 2

Dit onderwerp heeft in een groot deel van Nederland behoorlijk wat stof doen opwaaien.
Voor- en tegenstanders hebben zich geroerd, soms met goede argumenten maar soms ook met commentaren die er niet om logen.

Jammer was het dat degenen die aan het roer van de pilot stonden, nimmer hebben gereageerd op alle commentaren die waar dan ook in den lande werden geuit. Van de andere kant lovenswaardig om ongestoord op de ingeslagen weg door te gaan en zich niet van de wijs te laten brengen door alle rumoer rondom de pilot. 

Hierdoor werd het natuurlijk een eenzijdig verhaal met alleen maar commentaar op het geheel.

Een deel van de ontvangen commentaren zijn niet geplaatst omdat ze bijvoorbeeld te beledigend van aard waren of persoonlijk aan mij waren gericht met de nodige verwensingen of ‘waarom plaats je dit allemaal?’.

Dat heeft er ook toe geleid dat ‘closed’ achter het item werd geplaatst, hetgeen ook weer een aantal verontwaardigde mails opleverde.

Onlangs kwam volgende mail binnen:

“Goedemiddag Hans,

Ondanks dat het punt -Zeeuwse GPS 2021 pilot: succes of fiasco? Closed staat, hebben we als voltallig bestuur van de Nishoek een stabiele, fatsoenlijke en op feiten na te speuren eenmalige reactie gegeven.

Het verzoek om deze reactie, zie bijlage, te plaatsen op uw site

Namens ons bestuur van de Nishoek hartelijk dank.

Groeten

Andries van Iwaarden”.

Lees hier de bijlage

Verrassend, iets waar helemaal niet op gerekend was, geeft het Bestuur van de Nishoek een teken van leven. Na alles wat er over de pilot en het bestuur geschreven is, reageren zij voor het eerst op het geheel. Iets wat ik op prijs stel en deze reactie wil ik de lezers dan ook niet onthouden.

Echter, dit betekent niet dat het onderwerp opnieuw wordt geopend. Met het plaatsen van deze reactie - waar het bestuur recht op heeft – blijft closed achter het onderwerp staan. Reacties worden niet geplaatst.